www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Krizové řízení | Povodňová komise

Povodňová komise

K plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídila Rada města Smiřice jako svůj zvláštní orgán povodňovou komisi. Tato komise zabezpečuje podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňová komise se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Povodňová komise se svolává při II. povodňovém stupni, tzn. stavu Pohotovosti, kdy výška hladiny Labe na jezu ve Smiřicích činí 460 cm a průtok vody dosahuje hodnoty 257 m3/sec.

Město Smiřice má vypracovaný povodňový plán.

Povodňová komise města Smiřice pracuje ve složení:

  • Luboš Tuzar – předseda komise
  • Ing. Ladislav Koldrt – místopředseda komise
  • Ing. Petr Filip – člen komise
  • Mgr. Věra Hottmarová – člen komise
  • Ing. Pavla Házová – člen komise

Stavy a průtoky na vodních tocích se můžete dozvědět na webu Povodí Labe www.pla.cz.

Aktuální informace o počasí a hydrologické informace poskytuje také Český hydrometeorologický ústav na svém portále www.chmi.cz.


 

Záplavové území významného vodního toku Labe

Opatřením obecné povahy č. 5710/ZP/2014-24 dne 8. 10. 2014 byl podle vodního zákona (254/2001 Sb.) na žádost Povodí Labe, s. p., Krajským úřadem Královéhradeckého kraje nově stanoven a vymezen rozsah aktivní zóny záplavového území toku Labe v ř. km 988,86 až 1058,257.

Rozsah a hranice stanovovaného záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu, se kterým se můžete seznámit na Vodohospodářském informačním portálu


Aktualizace článku 29.10.2014, 13:43:40