www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Právní úprava činností
odboru
Personální rozdělení
činností
Životní prostředí
Strategie rozvoje bydlení
Dům s pečovatelskou
službou
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Strategie rozvoje bydlení

v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita pro bydlení v k. ú. Rodov.

Rodov

Pozemek v lokalitě Rodov je ve vlastnictví města, dostupnost sítí je dobrá. V uplynulé době město realizovalo výběrové řízení na developera. Vítězná společnost VCES, a. s. zpracovala projektovou dokumentaci pro územní řízení a územní rozhodnutí bylo pro tuto lokalitu vydáno. Následně však došlo k recesi na trhu s nemovitostmi a ke změně vlastníka společnosti VCES, a. s. Nový vlastník odstoupil od záměru realizovat výstavbu RD v této lokalitě.

Možností jak v současné době využít toto území, je prodej stavebních parcel jednotlivým stavebníkům. S ohledem na současný stav na trhu s realitami, je zřejmé, že se lidé snaží co nejvíce ušetřit na pořizovacích nákladech bydlení. Proto nevyhledávají developerské projekty, nýbrž se snaží pozemek koupit a svépomocí stavět. Současná situace naopak nahrává investicím v oblasti stavebnictví, neboť lze v rámci výběrového řízení vysoutěžit cenu infrastruktury významně nižší než v uplynulých letech.

Postup prodeje stavebních parcel v lokalitě Rodov

V současné době probíhají trojstranná jednání se zpracovatelem projektové dokumentace Atelierem architektury Šuda Horský a společností VCES, a. s. ve věci úplatného převodu dokumentace k územnímu řízení na město. Kalkulace prodejní ceny 1 m2 stavebního pozemku bude zahrnovat veškeré administrativní náklady, náklady infrastruktury (inž. sítě, chodníky, komunikace, VO, atd.) a přiměřenou míru zisku odvozenou od aktuální situace na trhu.

Je předpoklad, že nákladová hodnota zasíťovaného 1 m2 bude nižší než reálná prodejní cena.

Zájmové území vyčleněné územním plánem pro zástavbu v Rodově pojme zhruba 85 stavebních parcel, jejichž velikost se bude pohybovat kolem 600 m2.

S ohledem na velikost území by byla lokalita rozdělena do zhruba 4 etap.

První etapa by byla objemově nastavena na maximálně 25 stavebních parcel tak, aby město splnilo svůj závazek z obdržené dotace na částečné vybudování inženýrských sítí – vodovod, kanalizace.

Po geometrickém rozdělení 1. etapy na jednotlivé stavební pozemky, by byly tyto stavební parcely ve spolupráci s realitní kanceláří nabízeny veřejnosti. Po závazných objednávkách by byly se zájemci o koupi uzavírány kupní smlouvy, ve kterých by se město zavázalo realizovat kompletní infrastrukturu pro území příslušné etapy. V kupní smlouvě by byl uveden závazek kolaudace stavby do předem stanovené lhůty. Dále by kupní smlouva obsahovala zálohovou platbu ve výši 50 % po podpisu kupní smlouvy. Doplatek kupní ceny by následoval po dokončení infrastruktury dané etapy. Platební podmínky vůči zhotoviteli infrastruktury by byly nastaveny tak, aby korespondovaly s inkasem záloh a doplatků kupních cen ze strany jednotlivých kupujících. Výtěžek z prodeje stavebních parcel v k.ú. Rodov bude významnou měrou využit pro další rozvoj obce Rodov.

Staré sídliště

Na území tzv. Starého sídliště se nachází dvě lokality vhodné k zástavbě.

Bývalé sběrné suroviny

První z nich je areál bývalé sběrny druhotných surovin o rozloze cca 1 993 m2. Tato lokalita by měla být v k.ú. Smiřice realizována prioritně s ohledem na absenci investičních potřeb stran infrastruktury. Pozemek je ve vlastnictví města a inženýrské sítě jsou dostupné. Pozemek byl rozdělen na 2 parcely pro RD. Tyto budou pak nabídnuty k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Část výtěžku z prodeje bude alokována na rezervním fondu pro účel financování infrastruktury v dalších lokalitách určených pro rozvoj bydlení v k.ú. Smiřice. Zbývající část bude použita na dofinancování sběrného dvora v lokalitě Zderaz.

Lokalita zahrádky

Druhou je lokalita bývalých zahrádek. Pozemky vyčleněné územním plánem pro bydlení mají několik vlastníků. První fáze realizace bydlení této lokality je navržena na pozemcích města p.č. 849/1 a 1094/4 o celkové výměře 6 255 m2 a pozemku p.č. 1094/5 o výměře 768 m2 ve vlastnictví Agropodniku, s.r.o. Hradec Králové. Zástavba v této lokalitě bude koncipována tak, aby umožňovala napojení ostatních pozemků jiných vlastníků. Město i Agropodnik postupují v přípravě realizace společně s dělbou nákladů poměrem výměr pozemků ve vlastnictví obou subjektů. Oba projektoví partneři budou prodávat pozemky přímo koncovému zájemci na základě oddělovacích geometrických plánů. Pro tyto účely bude zpracována zastavovací studie, která bude zastupitelstvu města předložena k projednání. Infrastruktura bude financována obdobně jako v případě Rodova.

Prodloužení ulice Nývltova

Jedná se prodloužení ulice Nývltova směrem k tzv. vodárně. Zástavba v této lokalitě je územním plánem umožněna po obou stranách současné nezpevněné komunikace tak, aby byla investice do infrastruktury adekvátně využitelná. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Město by v této lokalitě mělo zajistit páteřní sítě v ose nezpevněné komunikace. Nástrojem návratnosti vložených finančních prostředků bude úhrada jednotlivých vlastníků za cenu věcného břemene umístění přípojek na pozemku komunikace, která je ve vlastnictví města.

Závěr

Realizace záměrů v Rodově a Smiřicích může probíhat současně. Lokality ve Smiřicích budou probíhat dle majetkových a technických dispozic od nejjednodušší po nejsložitější. Tedy v pořadí lokalita Sídliště areál bývalých sběrných surovin, následně lokalita Sídliště zahrádky a na závěr prodloužení ulice Nývltova k tzv. vodárně.


Dokument byl schválen zastupitelstvem města pod číslem usnesení 22/11/12 dne 26.04.2012.


Aktualizace článku 27.04.2012, 11:17:29

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *773.pdf   Strategie rozvoje bydlení - formát pdf - k tisku
(Poslední editace 27.04.2012, 11:20:47)