www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Ověřování pravosti
podpisů a opisů nebo
kopie listin
Ztráty a nálezy
Hlášení trvalého pobytu
Uzavření manželství
Výdej údajů z evidence
obyvatel
Spáchání, oznámení a
projednání přestupku
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
ZTRÁTY A NÁLEZY

4. Základní informace k životní situaci:
Problematiku ztrát a nálezů upravuje § 1051 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Občan – nálezce a vlastník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, pokud byla věc nalezena na jeho území, a to zpravidla do tří dnů.
Pokud ale byla věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, případně postupuje, jako by byl nálezcem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Věci nalezené na území města Smiřice se předávají na podatelnu MěÚ Smiřice – 1. patro, během provozní doby.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice – správní odbor – podatelna, 1. patro, č. dveří 17, paní Ladislava Reichová nebo Marcela Joštová.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Nálezce nemusí mít při předání nálezu s sebou žádný doklad totožnosti.
Vlastník nalezené věci (nebo ten, kdo věc ztratil) se musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu pro cizince). Ztracenou věc musí před předáním jednoznačně identifikovat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou stanoveny. O přijetí nebo vydání nálezu se pouze sepíše záznam o nálezu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.
Vlastník nalezené věci je povinen uhradit městu náklady, které mu prokazatelně vznikly.
Pokud nálezce požaduje nálezné, vyplatí se mu ve výši desetiny ceny nálezu (§ 1056 OZ).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Odevzdání nálezu se vyřídí na místě neprodleně. Pokud vlastník věci není znám, je nález vyhlášen způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce a elektronické úřední desce.
Nalezenou věc si vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu. V případě, že se vlastník ve stanovené lhůtě nepřihlásí, nález přejde do vlastnictví města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nalezne-li nějakou věc několik osob zároveň, jsou oprávněny i zavázány společně a nerozdílně. Spolunálezcem je i ten, kdo věc spatřil a snažil se ji dosíci, třebaže se jí dříve uchopil někdo jiný. (§ 1062 OZ)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nálezce při předání nálezu uvede, zda chce, aby nalezená věc byla uschována u něj (§ 1054 odst. 1 OZ), zda požaduje nálezné (§ 1056 OZ) nebo aby nalezená věc přešla po uplynutí 3 let do jeho vlastnictví (§ 1057 OZ).

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Nálezy jsou zveřejňovány na úřední desce nebo na internetových stránkách města ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
- podle § 2991 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- podle § 219 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu. (§ 1601 OZ)

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou definovány.

22. Další informace:
Lze získat na správním odboru Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 010, e-mail: podatelna@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nález zvířete (§ 1058 – 1059 OZ)
Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.
Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí správního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ladislava Reichová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován:
16.02.2015

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 16.02.2015, 10:34:19