www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Ověřování pravosti
podpisů a opisů nebo
kopie listin
Ztráty a nálezy
Hlášení trvalého pobytu
Uzavření manželství
Výdej údajů z evidence
obyvatel
Spáchání, oznámení a
projednání přestupku
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISŮ A OPISŮ NEBO KOPIE LISTIN

4. Základní informace k životní situaci:
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů s tím, že toto místo leží ve správním obvodu Městského úřadu ve Smiřicích (vymezení správního obvodu naleznete ZDE).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
VIDIMACE
Při vidimace se na listině vyznačí ověřovací doložka s otiskem úředního razítka.

Vidimace se neprovede:

 1. je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 2. je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 3. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 4. jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 5. jestliže se listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena a
 6. není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná a prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

LEGALIZACE
Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis ověřující osoby, která legalizaci provádí, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text (i na předtištěném, ale nevyplněném tiskopise).

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Osobní návštěvou správního odboru Městského úřadu ve Smiřicích, 1. patro, č. dveří 17.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice – správní odbor, 1. patro, č. dveří 17.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, předloží k prokázání své totožnosti platný
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a činí 30 Kč za ověření 1 strany listiny (i započaté) a 30 Kč za ověření pravosti podpisu. Poplatek se hradí na místě, pověřený pracovník vystaví stvrzenku.

Od poplatku za ověření podpisu na listině jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Od poplatku za ověření listin a za ověření podpisu jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Ověřování se provádí na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený zaměstnanec legalizaci za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy:
Kdo ještě může ověřit podpis či listinu?
Ověřování pravosti podpisů a opisů nebo kopie listin dále provádějí notáři podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, od 01.07.2009 také držitel poštovní licence (Česká pošta s. p. – pracoviště Czech Point) a Hospodářská komora ČR.

22. Další informace:
Lze získat na správním odboru Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 010, e-mail: podatelna@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Portál veřejné správy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Vidimace a legalizace v zahraničíSuperlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin - přímé odkazy na portál veřejné správy.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí správního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ladislava Reichová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 05.04.2017, 15:36:27