www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Podání petice
Podání stížnosti
Žádost o finanční
příspěvek z rozpočtu
města
Použití znaku města
Oznámení shromáždění
občanů
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
OZNÁMENÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ

4. Základní informace k životní situaci:
Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Shromáždění musí být řádně oznámeno oprávněnou osobou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Podáním oznámení na podatelnu Městského úřadu Smiřice – kontaktní adresa, e-mailové kontakty a a ID datové schránky jsou na této stránce.

Oznámení musí obsahovat:

  1. účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
  2. předpokládaný počet účastníků shromáždění;
  3. opatření, které svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení);
  4. jde-li o pouliční průvod, uvede se výchozí místo, trasa a místo ukončení;
  5. jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název, sídlo a jméno a také jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem;
  6. jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.

Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Oznámení je svolavatel povinen podat písemně na adresu Městského úřadu Smiřice, a to tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů před dnem jeho konání. Je-li oznámení předloženo osobně, úřad svolavateli písemně potvrdí podání oznámení s uvedením dne a hodiny, kdy byla oznamovací povinnost splněna.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Písemné oznámení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář si můžete vyzvednout na podatelně Městského úřadu nebo stáhnout ZDE

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Svolavatel je povinen shromáždění oznámit nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění. O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne Městský úřad Smiřice bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení může svolavatel do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat opravný prostředek u soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Shromáždění, které se koná, aniž bylo řádně oznámeno, může být rozpuštěno z důvodů uvedených v zákoně. Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být rozpuštěno z důvodů uvedených v zákoně.

21. Nejčastější dotazy:
Nelze zobecnit.

22. Další informace:
Lze získat u tajemníka Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 012, e-mail: hottmarova@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Portál veřejné správy ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Tajemník Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Hottmarová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
08.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 07.04.2017, 10:22:37