www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Podání petice
Podání stížnosti
Žádost o finanční
příspěvek z rozpočtu
města
Použití znaku města
Oznámení shromáždění
občanů
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo:
Neuvádí se

2. Kód:
Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Z ROZPOČTU MĚSTA SMIŘICE 

4. Základní informace k životní situaci:
Město Smiřice poskytuje finanční příspěvky v rámci schváleného rozpočtu a v souladu s programem poskytování dotací z rozpočtu města Smiřice (dále jen "Program") na daný rok, který stanoví okruh příjemců příspěvků a další podmínky pro získání dotace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žádost podává statutární zástupce organizace.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žádost o příspěvek se podává písemně na předepsaném formuláři, k žádosti se přikládá fotokopie dokladu prokazujícího oprávněnost statutárního zástupce žadatele k jednání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Doručením žádosti na podatelnu Městského úřadu Smiřice – kontaktní adresa, e-mailové kontakty a ID datové schránky jsou na této stránce.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
O poskytnutí příspěvku rozhoduje rada nebo zastupitelstvo města (podle výše příspěvku) v rámci schváleného rozpočtu města. Informace k podávání žádosti poskytne Ing. Bronislav Luňáček, vedoucí ekonomického odboru, tel. 495 809 025, nebo tajemnice MěÚ Mgr. Věra Hottmarová, tel. 495 809 012.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář žádosti o příspěvek je umístěn na webových stránkách města (klikni ZDE), případně je možné si jej vyzvednout na podatelně MěÚ Smiřice. Na webové stránce s formuláři je ke stažení i Program poskytování dotací z rozpočtu města Smiřice na daný rok s potřebnými informacemi.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost na kalendářní rok se podává v termínu, který vyhlášen v Programu. Po uplynutí termínu k podání žádosti rozhodne o poskytnutí příspěvku nejbližší zasedání rady, případně zastupitelstva města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
V případě poskytnutí příspěvku postupovat podle schválené smlouvy – tzn. použít příspěvek na schválený účel, předložit v daném termínu vyúčtování příspěvku spolu s potřebnými doklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Nejsou specifikovány.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky nelze uplatnit.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Pokud příjemce příspěvku použije finanční prostředky jiným způsobem, než na který byl poskytnut, je povinen jej celý vrátit poskytovateli.

21. Nejčastější dotazy:
Nelze zobecnit.

22. Další informace:
Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty na MěÚ Smiřice.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Tajemník Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Hottmarová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
08.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 07.04.2017, 10:07:14