www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Podání petice
Podání stížnosti
Žádost o finanční
příspěvek z rozpočtu
města
Použití znaku města
Oznámení shromáždění
občanů
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
PODÁNÍ STÍŽNOSTI

4. Základní informace k životní situaci:
Dotčené osoby (dále jen „stěžovatelé“) mají právo obracet se na úřad se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu úřadu, neposkytuje-li zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jiný prostředek ochrany. Vyřizování stížností upravuje § 175 správního řádu. Stížností podle § 175 správního řádu není podání související s občansko-právními, obchodně-právními a pracovně-právními úkony prováděnými úřadem nebo se vztahy mezi orgány téhož města při výkonu samostatné působnosti. Pro určení druhu podání je rozhodující jeho obsah, nikoli název.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Dotčené osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Stížnost lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Telefonické podání stížnosti není možné. Je-li podána ústní stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní přejímací pracovník úřadu písemný záznam.

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a které věci se týká. Fyzická osoba uvede ve stížnosti své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování. Stížnost musí být stěžovatelem podepsaná. Nemá-li stížnost předepsané náležitosti, pomůže příjemce stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě. Anonymní stížnosti, u kterých nelze tento postup uplatnit, se nevyřizují. Jestliže byla stížnost zaslána elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu, vyzve příjemce stěžovatele, aby požadované údaje doplnil do 5 dnů ode dne přijetí stížnosti.

Pokud stížnost podává více stěžovatelů ve stejné věci společně, mohou určit svého společného zmocněnce. Pokud společný zmocněnec není určen, může příjemce stěžovatele vyzvat, aby si společného zmocněnce zvolili.

Příjem stížnosti potvrdí příjemce stěžovateli do 10 dnů ode dne jejího doručení. Příjem stížnosti se nepotvrzuje v případě, že byla stížnost postoupena jiným orgánem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Doručením stížnosti na podatelnu Městského úřadu Smiřice – kontaktní adresa, e-mailové kontakty a a ID datové schránky jsou na této stránce.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Stížnosti

  • adresované zastupitelstvu města nebo radě města vyřizuje po projednání v těchto orgánech starosta,
  • adresované starostovi vyřizuje starosta,
  • adresované městskému úřadu vyřizuje tajemník,

není-li ze stížnosti zřejmé, komu je adresována, rozhoduje o tom, kdo ji vyřídí, starosta nebo tajemník.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Nejsou požadovány.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou předepsány.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů, a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení. Lhůta pro vyřízení stížností adresovaných zastupitelstvu města je 90 dnů ode dne doručení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení. O překročení lhůt příjemce stěžovatele informuje.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Dle předmětu stížnosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
- el. podání na adresu epodatelna@mestosmirice.cz (informace o el. podání jsou ZDE)
- podání do datové schránky – ID dat. schránky města Smiřice je nunbrcq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou další související předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválená v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) usnesením Rady města Smiřice č. 195/2008 ze dne 25.06.2008.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Má-li stěžovatel za to, že stížnost podaná podle § 175 správního řádu, nebyla řádně vyřízena, může požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby přešetřil způsob vyřízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy:
Nelze zobecnit.

22. Další informace:
Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Portál veřejné správy - www.portal.gov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Podání petice. Upravují Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválená v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Rady města Smiřice č. 195/2008 ze dne 25.06.2008.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Tajemník Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Hottmarová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 05.04.2017, 16:08:02