www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Podání petice
Podání stížnosti
Žádost o finanční
příspěvek z rozpočtu
města
Použití znaku města
Oznámení shromáždění
občanů
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se.

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
PODÁNÍ PETICE

4. Základní informace k životní situaci:
Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány státní správy nebo územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, upírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzické osoby. Právnické osoby jen je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice úřadu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude ve styku s úřadem zastupovat. Pokud petici podává petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Způsob shromažďování podpisů pod petici:
 • vystavením petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti (není třeba povolení)
 • shromažďováním podpisů pověřenou osobou starší 16 let
 • jako výsledek shromáždění občanů v souladu s § 6 zákona o právu petičním.

  Občané musí být s textem petice řádně seznámeni. Občané vyjádří souhlas s obsahem petice svým podpisem - k podpisu musí občan uvést své jméno, příjmení a bydliště. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

  7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
  Doručením petice na podatelnu Městského úřadu Smiřice.

  8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Městský úřad Smiřice.
  Úřad je povinen přijmout každou petici, adresovanou některému z orgánů města. Nespadá-li řešení petice do kompetence města, postoupí ji úřad do 5 dnů od doručení příslušnému adresátovi a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

  9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Petice
 • adresované zastupitelstvu města nebo radě města vyřizuje po projednání v těchto orgánech starosta,
 • adresované starostovi vyřizuje starosta,
 • adresované městskému úřadu vyřizuje tajemník,
 • není-li z petice zřejmé, komu je adresována, rozhoduje o tom, kdo ji vyřídí, starosta nebo tajemník.

  10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Žádné doklady nejsou požadovány.

  11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Žádné formuláře nejsou stanoveny.

  12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky nejsou stanoveny.

  13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Ten, kdo petici vyřizuje, je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal, případně tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

  14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Dle předmětu petice.

  15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.

  16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Není.

  17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

  18. Jaké jsou další související předpisy:
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválená v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) usnesením Rady města Smiřice č. 195/2008 ze dne 25.06.2008.

  19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Opravné prostředky nelze uplatnit.

  20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce se neuplatňují.

  21. Nejčastější dotazy:
  Nelze zobecnit.

  22. Další informace:
  Ministerstvo vnitra

  23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Portál veřejné správy - www.portal.gov.cz

  24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Podání stížnosti (upravují Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválená v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Rady města Smiřice č. 195/2008 ze dne 25.06.2008.)

  25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Tajemník Městského úřadu Smiřice.

  26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Věra Hottmarová

  27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2013

  28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.01.2013

  29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti popisu není stanoven.

  30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
  Nejsou.

 • Aktualizace článku 09.01.2013, 08:11:41