www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Městský úřad | Zákon 106/1999 Sb. | Sazebník úhrad
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Město Smiřice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb. tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Čl. I
Náklady na pořízení kopií

1. Černobílá kopie/tisk z PC
   a) A4 – jednostranně    1 Kč
   b) A4 – oboustranně     2 Kč
   c) A3 – jednostranně    2 Kč
   d) A3 – oboustranně     4 Kč
 
2) Barevná kopie/tisk z PC
   a) A4 – jednostranně    3 Kč
   b) A4 – oboustranně     6 Kč
   c) A3 – jednostranně    6 Kč
   d) A3 – oboustranně   12 Kč

Článek II
Náklady na pořízení technických nosičů

  1. Náklady na opatření technických nosičů dat budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu požadována.
  2. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem Smiřice se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Čl. III
Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby = cena uhrazená provozovateli poštovních služeb.

Čl. IV
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem se stanoví úhrada ve výši 150 Kč.
  2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. jízdné), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V
Ostatní ustanovení

  1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada vyžadována.
  2. Žadatel může provést úhradu v hotovosti v úředních hodinách v pokladně Městského úřadu Smiřice, poštovní složenkou nebo převodem na bankovní účet města Smiřice vedený u České spořitelny, a. s., č. ú. 19-1080803309/0800, v. s. 106.
  3. Ruší se Sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 21.02.2017.
  4. Tento sazebník byl schválen usnesením RM č. 32/2018 a nabývá účinnosti dne 01.04.2018.

 

Ve Smiřicích 05.03.2018

Luboš Tuzar v. r., starosta

Čj. SMI/1139/TA/18/HT


Aktualizace článku 24.04.2018, 07:14:05

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2506.pdf   Sazebník úhrad platný od 01.04.2018
(Poslední editace 24.04.2018, 07:11:10)