www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Volby 2018 | Informace pro voliče | Volby do senátu

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin, tzn. společně s volbami do zastupitelstev obcí. Případné 2. kolo voleb se koná v pátek 12. října 2018 a v sobotu 13. října 2018 ve stejném časovém rozsahu.

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Obecní úřad voličský průkaz vydá a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Občané s trvalým pobytem ve Smiřicích mohou podat žádost o vydání voličského průkazu: 

  • písemně s úředně ověřeným podpisem voliče – nejdéle do 28. září 2018 
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky – nejdéle do 28. září 2018
  • osobně na matrice Městského úřadu Smiřice – nejdéle do 3. října 2018 do 16 hodin

Úřad předá voličský průkaz nejdříve 20. září 2018 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Další informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky je možné získat zde:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

Mgr. Věra Hottmarová


Aktualizace článku 12.06.2018, 08:32:54