www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“).

Překážkou výkonu volebního práva jsou:

 1. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 2. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
 3. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo 
 4. výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Právo volit do zastupitelstva obce má: 

 • občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu; 
 • občan jiného členského státu Evropské unie (dále jen „EU“), s povolením k trvalému pobytu (§ 87g zákona č. 326/1999 Sb.) nebo s přechodným pobytem občana EU (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb.), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je u místně příslušného obecního úřadu zapsán v dodatku stálého seznamu voličů.

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli do uzavření seznamu vč. dodatku, ke kterému dochází 3. října 2018 v 16:00 hodin.

Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis: 

 1. státní občanství jiného členského státu EU, 
 2. dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb), 
 3. trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.

Žádost může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů.

V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována. Žadatel se prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského státu, doklad o pobytu na území ČR – průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu na území) a příslušný pracovník úřadu o žádosti učiní úřední záznam.

V případě písemné žádosti žadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení, datum narození a adresu pobytu na území ČR.

Občan jiného členského státu EU, který je již na základě své dřívější žádosti zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, je zapsán i pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018, ledaže by sám požádal o své vyškrtnutí.

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Hlasování

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (do Zastupitelstva města Smiřice se bude volit 15 členů).

Volič může na hlasovacím lístku: 

 • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců (max. 15 křížků),
 • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
 • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Další informace k volbám do zastupitelstev obcí je možné získat zde:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

Mgr. Věra Hottmarová


Aktualizace článku 12.06.2018, 08:25:49