www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Volby 2018 | Informace pro volební strany

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“).

Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, vymezuje § 20 volebního zákona.

Právo být volen do zastupitelstva obce má

  • občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, 
  • státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínku věku a trvalého nebo registrovaného přechodného pobytu v této obci.

U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kandidátní listiny

Podání kandidátní listiny upravuje § 21 volebního zákona. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 volebního zákona. Volební strana (kromě nezávislého kandidáta) činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce; zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba, která je kandidátem volební strany, za kterou zmocněnec jedná. Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáte - vzor prohlášení kandidáta je uveden ve vyhlášce č. 59/2002 Sb. jako vzor č. 6.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 volebního zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Petici mohou podepsat i občané jiného členského státu EU s trvalým či registrovaným přechodným pobytem. Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je uveřejněn na úřední desce registračního úřadu.

Kandidátní listiny mohou volební strany podávat do úterý 31. července 2018 do 16 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Termín podání kandidátní listiny si můžete domluvit předem telefonicky na č. 495 809 012. Vyhnete se tak případnému čekání.

Registrační úřad

Registračním úřadem pro volby do zastupitelstva města Smiřice a zastupitelstev obcí Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice, Smržov a Vrchovnice je Městský úřad Smiřice; pověřenou osobou je tajemnice úřadu Mgr. Věra Hottmarová (tel. 495 809 012) a vedoucí správního odboru Ladislava Reichová (tel. 495 809 010).

Okrskové volební komise

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města Smiřice, může delegovat nejpozději do středy 5. září 2018 do 16 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí na území města Smiřice, a to:

Okrsek č. 1 – Kulturní středisko Dvorana, Palackého 124, Smiřice

Okrsek č. 2 – Základní škola, Jiráskova 206, Smiřice

Okrsek č. 3 – Rodov 70

Členem okrskové volební komise může být podle ust. § 17 odst. 1 volebního zákona

  • státní občan České republiky a státní občan jiného členského státu EU, jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky; v případě státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • který alespoň v den složení slibu (tj. na prvním zasedání okrskových volebních komisí dne 12. září 2018) dosáhl věku nejméně 18 let, 
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, případně náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni. Je vhodné uvést telefonické, případně e-mailové kontakty.

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 12. září 2018 v 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

Účast delegovaných členů je povinná.

Další informace k volbám do zastupitelstev obcí je možné získat zde:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

Mgr. Věra Hottmarová


Aktualizace článku 17.07.2018, 12:39:19

Soubory vložené ke článku (7)
Otevři soubor *2584.pdf   Výzva registračního úřadu k ověření správnosti údajů na hlasovacím lístku
(Poslední editace 22.08.2018, 11:34:53)
Otevři soubor *2582.pdf   Informace k volbám do zastupitelstev obcí - losování čísel pro označení pořadí volebních stran
(Poslední editace 17.08.2018, 08:18:25)
Otevři soubor *2574.pdf   Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
(Poslední editace 01.08.2018, 11:16:12)
Otevři soubor *2575.pdf   Informace o počtu a sídle volebních okrsků
(Poslední editace 01.08.2018, 11:16:16)
Otevři soubor *2541.pdf   Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018
(Poslední editace 12.06.2018, 08:05:17)
Otevři soubor *2550.pdf   Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Smiřice ve volebním období 2018-2022
(Poslední editace 26.06.2018, 07:03:33)
Otevři soubor *2540.pdf   Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018 Městskému úřadu Smiřice
(Poslední editace 12.06.2018, 08:04:47)