www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice

Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen SPOD), ve znění pozdějších předpisů (§ 9a, odst. 4), a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 vyhlášky), zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Rozsah sociálně právní ochrany dětí

CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

Jedná se o činnost spočívající především:

 • v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,
 • v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče:

a) zemřeli,
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pracovnice SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich individuálních potřeb. Klienty podporují v jejich samostatnosti a sociálním začleňování.

OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.

Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.

Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

KAM SE MOHU OBRÁTIT

 • Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice kancelář v II. patře č. dveří 28, sociální agenda Ing. Bc. Petr Sameš

Městský úřad Smiřice je orgánem, který sleduje, zda nedochází k ohrožení dítěte a pokud takovou skutečnost zjistí, oznamuje ji obecnímu úřadu s rozšířenou působností, kterým je Magistrát města Hradec Králové, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Československé armády č. p. 408, 502 00  Hradec Králové.

Provozní doba MěÚ Smiřice:

Pondělí  7:30–11:30    12:30 –17:00 
Úterý     7:00–11:30    12:30–15:00
Středa   7:30–11:30    12:30–17:00
Čtvrtek  7:00–11:30    12:30–15:00
Pátek    7:00–12:00       

Kontakty: tel.: 495 809 018, 774 948 500, e-mail: sames@mestosmirice.cz

 

 • Magistrát města Hradec Králové – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Československé armády č. p. 408 502 00,  Hradec Králové levé křídlo budovy magistrátu – zvýšené přízemí

Úřední hodiny:

Pondělí  8:00–17:00        
Úterý     8:00–14:00
Středa   8:00–17:00
Čtvrtek  8:00–14:00

Kurátor pro děti a mládež SPOD Hradec Králové pro Smiřice:

Mgr. Lukáš Jakubec: telefon 495 707 384, 725 644 291, e-mail: lukas.jakubec@mmhk.cz

 

OHROŽENÉ DÍTĚ

Co dělat, když je pácháno násilí na dítěti nebo máte nějaké podezření, že se děje násilí na dítěti???

Týrání či jiné zneužívání dítěte je trestným činem.

Také neoznámení nebo nezabránění trestnému činu týrání dítěte je trestným činem. Pokud na dítěti byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění nebo máte-li podezření ze spáchání takového činu, oznamte toto jednání na příslušná místa.

Jsi-li dítě a máš trápení, strach, někdo ti ubližuje, nevíš si rady, vyhledej pomoc nebo zavolej, pomůžeme ti.

Volejte Policii ČR: tísňová linka 158

nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí

nebo linku důvěry – telefon 495 273 259 nonstop

nebo kontaktní a krizové centrum – telefon 495 262 216, 606 824 104

 

U článku byly použity fotografie z internetových stránek www.smirice.eu (budova MěÚ Smiřice) a www.hradeckydenik.cz (budova magistrátu).


Aktualizace článku 22.01.2018, 16:51:10