www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Změna č. 1 Územního plánu Smiřice 

Tato veřejná vyhláška zveřejněna na úřední desce MěÚ Smiřice dne 06.09.2017.
Všechny soubory k návrhu změny jsou připojeny níže pod článkem.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o konání veřejného projednání návrhu
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SMIŘICE

Městský úřad Smiřice vykonává přenesenou působnost v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2 zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věcech územního plánování, neboť zajišťuje splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle ustanovení § 24 stavebního zákonu a to úředníkem, který má osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování dle zákonu č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vydané Ministerstvem vnitra České republiky.

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 a § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákonu pořizuje Městský úřad Smiřice Změnu č. 1 Územního plánu Smiřice (dále jen „Změna č. 1 ÚP Smiřice“).

V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákonu, za použití § 20 stavebního zákonu a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahajuje Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, řízení o návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice a touto veřejnou vyhláškou doručuje upravený a posouzený návrh Změny č. 1 ÚP Smiřice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání návrhu a vyhodnocení, s odborným výkladem projektanta, se koná

16. října 2017 v 16:00 hod.
v Kulturním středisku Dvorana Smiřice

Vzhledem k rozsahu projednávaného návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice není možné zveřejnit jej na úřední desce v plném rozsahu. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 správního řádu je úplné znění návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách www.mestosmirice.cz k veřejnému nahlédnutí.

Do návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice je možno nahlížet u pořizovatele na Městském úřadu Smiřice, odboru výstavby po dobu = ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce zákonné lhůty tj. 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.

Ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákonu mohou ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, podat námitky proti návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice, ve kterých musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené touto námitkou.

Ve stejné lhůtě může každý ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákonu, uplatnit své připomínky k návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice.

K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Upozornění:
Dle ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákonu se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Dle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona se nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách, je ve smyslu ustanovení § 53 a § 54 stavebního zákonu a ustanovení § 172 správního řádu, součástí odůvodnění Změny č. 1 ÚP Smiřice. Změnu č. 1 ÚP Smiřice vydá zastupitelstvo města Smiřice opatřením obecné povahy, které bude ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.

Ing. Pavla Házová v. r.
vedoucí odboru výstavby

 

V souladu s ustanovením § 25 správního řádu se písemnost (veřejná vyhláška) považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Smiřice a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne  06.09.2017

 

 


Aktualizace článku 06.09.2017, 12:49:12

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *2307.pdf   Návrh opatření obecné povahy – textová část
(Poslední editace 06.09.2017, 12:52:34)
Otevři soubor *2308.pdf   Výkres základního členění území
(Poslední editace 06.09.2017, 12:53:17)
Otevři soubor *2309.pdf   Hlavní výkres
(Poslední editace 06.09.2017, 12:54:58)
Otevři soubor *2310.pdf   Technická infrastruktura – energetika, telekomunikace
(Poslední editace 06.09.2017, 12:56:59)
Otevři soubor *2311.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(Poslední editace 06.09.2017, 12:58:58)
Otevři soubor *2314.pdf   Koordinační výkres
(Poslední editace 06.09.2017, 13:24:27)
Otevři soubor *2312.pdf   Výkres širších vztahů
(Poslední editace 06.09.2017, 13:19:38)
Otevři soubor *2313.pdf   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(Poslední editace 06.09.2017, 13:21:47)
Otevři soubor *2315.pdf   Posouzení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na životní prostředí dle §10i zákona 100/2001 Sb.
(Poslední editace 06.09.2017, 13:31:15)
Otevři soubor *2316.pdf   Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na udržitelný rozvoj území
(Poslední editace 06.09.2017, 13:32:18)