www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Změna č. 1 Územního plánu Smiřice 

Tato veřejná vyhláška zveřejněna na úřední desce MěÚ Smiřice dne 14.11.2017.
Všechny soubory jsou připojeny níže pod článkem.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo města Smiřice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) – ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona, na svém zasedání ze dne 13.11.2017

vydává
formou opatření obecné povahy

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SMIŘICE

I. Změna č. 1 Územního plánu Smiřice se skládá z textové a grafické části:

Textová část:
1. Textová část OOP Změna č. 1 ÚP Smiřice
Výkresová část:
2. Výkres základního členění území 1 : 5 000
3. Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000
4. Nedokládá se
5. Technická infrastruktura – energetika, telekomunikace 1 : 5 000
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
8. Koordinační výkres 1 : 5 000
9. Výkres širších vztahů 1 : 50 000
10. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
(číslem 7. byla opatřena textová část Odůvodnění ÚP Smiřice)

II. Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Smiřice se skládá z textové a grafické části:

Textová část
8. Koordinační výkres 1 : 5 000
9. Výkres širších vztahů 1 : 50 000
10. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 ÚP Smiřice na udržitelný rozvoj území:
část A
část B až G

III. Poučení
Proti Změně č. 1 Územního plánu Smiřice, vydané formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na odboru výstavby Městského úřadu Smiřice a na webových stránkách www.mestosmirice.cz.

Změna č. 1 Územního plánu Smiřice bude po nabytí účinnosti uložena na Městském úřadu Smiřice, odboru výstavby (stavební úřad), na Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta (úřad územního plánování), na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje a na webových stránkách www.hradeckralove.org a www.mestosmirice.cz. Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů.

Luboš Tuzar v. r., starosta města

Ing. Ladislav Koldrt v. r., místostarosta města

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Smiřice a též způsobem umožňujícím dálkový přístup minimálně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce: 14.11.2017

 


Aktualizace článku 14.11.2017, 12:16:47

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *2364.pdf   Textová část OOP Změna č. 1 ÚP Smiřice
(Poslední editace 14.11.2017, 11:55:38)
Otevři soubor *2365.pdf   Výkres základního členění území 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 11:56:42)
Otevři soubor *2366.pdf   Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 11:56:46)
Otevři soubor *2367.pdf   Technická infrastruktura - energetika, telekomunikace 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 11:58:34)
Otevři soubor *2368.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 12:00:07)
Otevři soubor *2369.pdf   Koordinační výkres
(Poslední editace 14.11.2017, 12:09:00)
Otevři soubor *2370.pdf   Výkres širších vztahů 1 : 50 000
(Poslední editace 14.11.2017, 12:10:56)
Otevři soubor *2371.pdf   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 12:12:37)
Otevři soubor *2372.pdf   Posouzení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na životní prostředí dle §10i zákona 100/2001 Sb.
(Poslední editace 14.11.2017, 12:14:11)
Otevři soubor *2373.pdf   Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na udržitelný rozvoj území
(Poslední editace 14.11.2017, 12:15:05)

 

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Smiřice o vydání Změny č. 1 Územního plánu Smiřice, které se konalo dne 13.11.2017

11/18/17 Zastupitelstvo města Smiřice po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Smiřice, předloženého odborem výstavby Městského úřadu Smiřice I.

I. ověřuje:
soulad Změny č. 1 Územního plánu Smiřice (dále jen „ÚP Smiřice“) s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Smiřice, doplněného pořizovatelem o část zpracovanou ve spojení s ustanovením § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Zastupitelstvo města Smiřice neshledalo žádný rozpor.

II. schvaluje:
vyhodnocení výsledků projednání Změny č. 1 ÚP Smiřice, zpracované pořizovatelem a v odůvodnění územního plánu a v souladu s ustanovením § 10i odst. 11 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
Sdělení jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí:
Dotčený orgán z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIATO dne 15.07.2015, vydal pod značkou 19161/ZP/2015-Hy stanovisko, ze kterého vyplývá, že návrh Změny č. 1 ÚP Smiřice je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivům životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, dále jen „zákon EIA“). Prověřeny měly být především: změna funkčního vymezení u stávající zastavitelné plochy Z10 “plochy výroby a skladování – lehký průmysl pro účely „plochy výroby a skladování – těžký průmysl“ a návrh Změny č. 1 ÚP Smiřice zohlední záměr na zdvojkolejnění a optimalizaci železniční trati č. 031 dle Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (označený jako DZ2“). Společné jednání o projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice včetně posouzení vlivů na životní prostředí proběhlo dne 26.04.2016 na Magistrátu města Hradec Králové.
Krajský úřad, jako příslušný orgán dle § 22 zákonu EIA vydal dne 21.10.2016 pod čj. KUKHK-19161/ZP/2015 v rámci projednání souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice na životní prostředí za těchto podmínek:

  • P6 (BI) – podmínit využití plochy P6 zachováním lipové aleje, resp. vymezit příslušnou část plochy ve funkci ochranná a izolační zeleň, příp. jako plochu veřejných prostranství - veřejná zeleň PV. Řešení: Podmínka zachováním lipové aleje v ulici přilehlé k ploše přestavby P6 je doplněna do charakteristiky plochy P6 v kapitole 3.5. textové části Změny č. 1 ÚP Smiřice.
  • DZ a VL1 – doplnit v podmínkách přípustného využití protihluková opatření. Řešení: Do přípustného využití ploch "Plochy výroby a skladování - lehký průmysl" VL1, VL2 a VL3 jsou v kapitolách 6.15. až 6.17. doplněna jako přípustná využití protihluková opatření.

Výše uvedené požadavky a doporučení pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návazně zapracoval do „Pokynů pro úpravu návrhu Změny č. 1 ÚP Smiřice po společném jednání“. V souladu s výše uvedeným vyhodnocením byl návrh Změny č. 1 ÚP Smiřice upraven před veřejným projednáním.

Na základě toho lze konstatovat, že všechny podmínky stanovené ve stanovisku krajského úřadu byly akceptovány a že návrh Změny č. 1 ÚP Smiřice je upraven v souladu s výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

III. rozhoduje o vydání Změny č. 1 ÚP Smiřice
formou opatření obecné povahy, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákonu, za použití § 43 odst. 4 a § 55, resp. § 54 odst. 2 stavebního zákona, a dále § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících správního řádu - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákonu.

 

Luboš Tuzar v. r., starosta města

Ing. Ladislav Koldrt v. r., místostarosta města

Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Smiřice a též způsobem umožňujícím dálkový přístup minimálně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce: 14. 11. 2017


Aktualizace článku 14.11.2017, 12:27:08