www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Zpravodaj | Základní informace, inzerce

Základní informace, možnosti inzerce

Zpravodaj vydává město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice.

Evidenční číslo: MK ČR E 16060

Vychází 2x ročně v nákladu 350 ks na 1 číslo. Ve Smiřicích a Holohlavech je předplatitelům distribuován až do domu.

Redakční rada Zpravodaje:  Mgr. Jan Novotný, Ilona Hušáková, Leona Rousková 

Uzávěrka podkladů pro druhé (prosincové) vydání Zpravodaje v roce 2018 je 12.11.2018.


 

Příspěvky se zasílají na adresu knihovna@mestosmirice.cz. Přijímají se pouze v elektronické formě v běžně podporovaných formátech. Fotografie musí podobu samostatného obrazového souboru ve formátu .jpg nebo .tiff, případně je lze předat k oskenování. Plakáty a pozvánky je možné dodat v pdf. formátu (dále se graficky neupravují). Snímky vložené do textu nebudou otištěny! Fotografie musí být dodány v co nejlepším rozlišení a bez úprav. Nekvalitní fotografie nebudou otištěny.

Vaše náměty a připomínky k tomuto periodiku uvítáme na e-mailové adrese podatelna@mestosmirice.cz.

 


 

PŘEDPLATNÉ na rok 2018

Zpravodaj vychází 2x ročně. Předplatné na kalendářní rok činí 40 Kč – objednávky přijímá odbor správní MěÚ Smiřice. Stálí předplatitelé mohou být kontaktováni i doručovatelkou MěÚ, která od nich předplatné vybere. 

Tištěný Zpravodaj lze zakoupit na odboru správním MěÚ Smiřice (1. patro – podatelna), v Městském informačním centru, v trafice paní Cvikelové (Palackého ul.) a v trafice v ul. Zemanově.

 


 

INZERCE ve Zpravodaji

  • řádková inzerce          61 Kč/řádek
  • fotografie                 121 Kč/ks 
  • leták velikosti A6      242 Kč/ks 
  • leták velikosti A5      363 Kč/ks
  • leták velikosti A4      726 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

(Dle platného ceníku Kulturního střediska Dvorana, s.r.o.)


Aktualizace článku 16.07.2018, 14:17:33