www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Obnova zámeckého parku

Obnova zámeckého parku

V průběhu roku 2012 město objednalo zpracování dendrologického průzkumu v zámeckém parku s cílem naplánovat postupnou obnovu parku.

K objednávce bylo přistoupeno se vší vážností, jelikož se jedná o kulturní památku a významný krajinný prvek, který je jednou z dominant našeho města. Podle výzkumů byl projektantem parku jeden z nejvýznamnějších evropských zahradních architektů Eduard Petzold. Dnešní podoba parku se datuje od roku 1920. Ke značnému poškození dřevin došlo v průběhu okupace. Další úpravy proběhly v letech 1973–1974 dle projektu Ing. Dobrkovského z roku 1970.

S ohledem na tyto skutečnosti město požádalo autorizovaného krajinného architekta Ing. Lenku Hladíkovou o zpracování projektu revitalizace, neboli obnovy zámeckého parku. Výstupy projektu obnovy zámeckého parku jsou zdrcující. Vzhledem k tomu, že v průběhu zhruba 40 let neprobíhaly probírky a nové výsadby, dospěl stav parku do stavu, který si nyní, bohužel, vyžaduje významný a razantní zásah v poměrně krátkém časovém období. Dendrologický průzkum odhalil výskyt hub napadajících dřeviny a jejich kořenové systémy, a to ve značném rozsahu. To je skutečnost, které se předcházet nedá, významně však ohrožuje bezpečnost celého parku, neboť kořeny vyhnívají a neudrží tíhu stromů.

Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné – s ohledem na bezpečnost parku – aby byly tyto životu nebezpečné stromy vykáceny a nahrazeny novou hodnotnou výsadbou. Okamžitě je nutné vykácet stromy č. 13, 14, 48, 49 a 66 (popis a umístění – viz přílohy níže). Tyto stromy nemají šanci na záchranu a jsou bezprostřední hrozbou pro návštěvníky parku.

Stromy č. 63, 72 a 330 budou podrobeny tahovým zkouškám, které prověří stabilitu stromů a určí tak jejich další osud.

V průběhu jara pak bude v souladu s projektem obnovy zámeckého parku provedena nová výsadba. Popis těchto prací je součástí 0. etapy projektu obnovy. Další etapy budou postupně prováděny v průběhu následujících let tak, aby se park opět dostal do dobré kondice a mohl i v budoucnu město reprezentovat.

Celý projekt revitalizace zámeckého parku je ke shlédnutí v přílohách níže, případně se s ním můžete seznámit na odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Smiřice.

Ve Smiřicích dne 22.10.2012

Luboš Tuzar, starosta města 


Aktualizace článku 23.09.2013, 09:47:48

Soubory vložené ke článku (3)
Otevři soubor *885.pdf   Revitalizace zámeckého parku ve Smiřicích – technická zpráva
(Poslední editace 19.10.2012, 09:38:00)
Otevři soubor *886.pdf   Revitalizace zámeckého parku ve Smiřicích – situace (plánek s vyznačením dřevin)
(Poslední editace 19.10.2012, 09:39:45)
Otevři soubor *887.xls   Dendrologický průzkum (přehled dřevin v parku)
(Poslední editace 19.10.2012, 09:40:40)

Pro informaci o houbě, která způsobila havarijní stav stromů v našem parku, klikněte na uvedený odkaz:


Aktualizace článku 25.08.2015, 11:08:09