www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Revitalizace nám. Míru
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Ověřování pravosti
podpisů a opisů nebo
kopie listin
Ztráty a nálezy
Hlášení trvalého pobytu
Uzavření manželství
Výdej údajů z evidence
obyvatel
Spáchání, oznámení a
projednání přestupku
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
SPÁCHÁNÍ, OZNÁMENÍ A PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU

4. Základní informace k životní situaci:
Přestupek je podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.
Přestupky v rozsahu vymezeném v ust. § 53 odst. 1 přestupkového zákona (přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou mu svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, dále proti majetku a přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích) projednává správní odbor MěÚ Smiřice.
Správní orgán tyto přestupky projednává z úřední povinnosti, vyjma přestupků proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) přestupkového zákona a přestupků proti majetku podle § 50 přestupkového zákona, spáchaných mezi blízkými osobami a vyjma přestupků proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona. Zmíněné přestupky se v souladu s § 68 přestupkového zákona projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V řízení o přestupku jsou účastníky řízení:

  • obviněný z přestupku,
  • poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,
  • vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci, navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1 přestupkového zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Oznámení o přestupku může také učinit jakýkoliv subjekt, tedy každá právnická nebo fyzická osoba.
V případě podání oznámení o spáchání přestupku musí být z něho patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
 
7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Ohlášením deliktního jednání na obvodních odděleních Policie ČR, městské policii nebo podáním učiněným přímo u správního orgánu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Přímo na Policii ČR, městské policii nebo u správního orgánu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ohlášení přestupku můžete učinit na Policii ČR nebo městské policii.
Záležitosti a podání týkající se projednání přestupku můžete řešit na správním odboru Městského úřadu ve Smiřicích (pověřená osoba Bc. Roman Petráček, 2. patro, č. dveří 29) v průběhu provozní doby

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
V případě předvolání ke správnímu orgánu je nutné předložit průkaz totožnosti či další podklady pro vydání rozhodnutí, k jejichž předložení bude předvolaný vyzván. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře pro podání oznámení o spáchání přestupku nejsou třeba.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Podání podnětu k projednání přestupku není zpoplatněno. Za spáchaný přestupek lze však uložit pokutu a další sankce, které stanoví přestupkový nebo jiný zákon. Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j) přestupkového zákona, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou ve výši 1 000 Kč, stanovenou vyhl. Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů. Řízení o přestupku, který se projednává jen na návrh, je zahájeno dnem, kdy tento návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
Meritorní rozhodnutí je správní orgán povinen vydat bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Dále se připočítává doba nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
V řízení o přestupku jsou účastníky řízení pouze osoby vyjmenované v § 72 písm. a), b), c), d) přestupkového zákona, tedy obviněný z přestupku, poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem, vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci, a navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1 přestupkového zákona.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Předvolaný je především povinen se ke správnímu orgánu dostavit. V předvolání je vždy uvedeno kdo, kdy, kam, v jaké věci a z jakého důvodu se má dostavit a jaké jsou právní následky v případě, že se nedostaví. Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Obviněný z přestupku má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Podání a informace lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na e-mail epodatelna@mestosmirice.cz. Informace k elektronickému podání najdete ZDE.
Pokud je podání zasláno pomocí technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být do 3 dnů doplněno o písemné podání nebo podání ústní do protokolu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500 /2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 128/2000 Sb. (§ 106), o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravným prostředkem v přestupkovém řízení je zejména odvolání. Proti rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu jen obviněný z přestupku a, jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody. Vlastník zabrané věci se může odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci. U přestupků, které lze projednat jen na návrh, se může navrhovatel odvolat jen proti té části rozhodnutí, která se týká vyslovení viny obviněného z přestupku nebo povinnosti navrhovatele nahradit náklady řízení; může se též odvolat proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 76 odst. 3 přestupkového zákona).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.
Jestliže se účastník nebo svědek bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě bude účastník nebo svědek předveden. Předvedení na požádání správního orgánu zajišťuje Policie České republiky nebo jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon. V řízení před orgány obcí zajišťuje předvedení též obecní policie.

21. Nejčastější dotazy:
1. Jak postupovat v případě, že jsem poškozený a chci, aby přestupek byl projednán?
Podkladem pro projednání přestupku je jeho oznámení. Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu a pokud přestupek nebyl kvalifikován jako návrhový, přestupek projedná z úřední povinnosti.

2. Jak postupovat v případě, že jsem poškozený a chci žádat o projednání přestupku, který spáchala osoba mně blízká?
U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán.

3. Jak postupovat v případě, že jsem poškozený a přestupek spáchala osoba mně blízká, ale nechci, aby přestupek byl projednán?
Pokud nebude příslušnému správnímu orgánu v zákonné lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení podán kvalifikovaný návrh, správní orgán, aniž zahájí řízení, věc přestupku odloží.

22. Další informace:
Lze získat na správním odboru Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 013 nebo 777 332 689, e-mail: petracek@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Web Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí správního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Bc. Roman Petráček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován:
31.01.2014

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.

Aktualizace článku 31.01.2014, 08:56:28