www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Ověřování pravosti
podpisů a opisů nebo
kopie listin
Ztráty a nálezy
Hlášení trvalého pobytu
Uzavření manželství
Výdej údajů z evidence
obyvatel
Spáchání, oznámení a
projednání přestupku
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
SPÁCHÁNÍ, OZNÁMENÍ A PROJEDNÁNÍ PŘESTUPKU

4. Základní informace k životní situaci:
Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící či hrozící nebo trvající útok na zájem chráněnému zákonem (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Osoba přímo postižená přestupkem, případně osoba poškozená, nebo její zákonný či právní zástupce, respektive každý, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Přestupek je možné oznámit písemně nebo ústně na příslušném Obvodním oddělení Policie ČR Smiřice, Městské policie Smiřice nebo na Městském úřadu Smiřice, odboru správním.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení (§ 64 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb.). Přestupky se projednávájí z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku (§ 79 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb.).

Podat oznámení o spáchání přestupku má právo každý občan. V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, oznámí dané podezření z přestupku příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR nebo městské policii, pokud je zřízena, případně na telefonních linkách 158 (Policie ČR) nebo 156 (městská policie). Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout. Z oznámení musí být patrné, kdo je činí, kdo je osobou podezřelou, popis skutkového děje s časovými a místními údaji, kdo je svědkem, resp. další důkazy a podstatné okolnosti.

V oznámení přestupku musí být tedy uvedeno: 

 • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání),
 • koho osoba přímo postižená spácháním přestupku označuje za pachatele, 
 • kde a kdy se přestupek stal, 
 • jakým způsobem měl být přestupek spáchán, 
 • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy).

Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o tyto přestupky: 

 • proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání, 
 • proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osob, 
 • proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných tak, že jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.

Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí.

Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Přímo na Policii ČR, městské policii nebo u správního orgánu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ohlášení přestupku můžete učinit na Policii ČR nebo městské policii.

Záležitosti a podání týkající se projednání přestupku můžete řešit na správním odboru Městského úřadu ve Smiřicích (pověřená osoba Bc. Roman Petráček, 2. patro, č. dveří 29) v průběhu provozní doby.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklad totožnosti. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře pro podání oznámení o spáchání přestupku nejsou třeba.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Podání podnětu k projednání přestupku není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá jej správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena. Jedná se o lhůtu pořádkovou, tedy její nedodržení neznamená nezákonnost rozhodnutí o přestupku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 1. účastníkem řízení je: 
  • obviněný, 
  • poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a 
  • vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty. 
 2. Další dotčení: 
  • zástupce účastníka řízení, 
  • osoba přímo postižená spácháním přestupku,
  • opatrovník, 
  • zákonný zástupce mladistvého,
  • orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku, popř. dokladů o výši škody, pokud je její náhrada uplatňována v řízení o přestupku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Podání a informace lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na e-mail epodatelna@mestosmirice.cz. Informace k elektronickému podání najdete ZDE.
Pokud je podání zasláno pomocí technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být do 3 dnů doplněno o písemné podání nebo podání ústní do protokolu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 500 /2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou další související předpisy:
(předpisy vždy ve znění změn)

 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, Sdělení FMZV č.209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu 3, 5, 8 
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon 
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR 
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
 • Vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení příslušného předpisu jako přestupek označena 
 • dále pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst a obcí

Text uvedených a dalších předpisů vydaných ve Sbírce zákonů lze vyhledat na portálu veřejné správy,

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Účastník řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč, lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že: 

 • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, 
 • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo 
 • neuposlechne pokynu úřední osoby, 
 • kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.

Pořádkovou pokutu do výše 5.000 Kč lze uložit tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat na správním odboru Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 013 nebo 777 332 689, e-mail: petracek@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Web Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí správního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Bc. Roman Petráček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
15.11.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
17.01.2018

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 17.01.2018, 16:56:32