www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Městská policie | Oprávnění strážníka MP

OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKA OBECNÍ (MĚSTSKÉ) POLICIE

Právní předpisy:

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii – dále jen „OP“
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) – dále jen „SP“
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (tabákový zákon) – dále jen „TZ“
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – dále jen „SŘ“

Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11 OP)

Strážník obecní policie (dále jen „strážník) je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění přestupku nebo správního deliktu nebo jeho pachatele, nebo může sdělit údaje důležité ke zjištění skutečného stavu věci. Strážník je oprávněn takovou osobu vyzvat, aby se dostavila k sepsání zápisu o podání vysvětlení, případně předložila doklady potřebné ke zjištění skutečného stavu věci.

Podat vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by podáním vysvětlení porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti. Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení. Pokud se osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu nedostaví k sepsání zápisu o podání vysvětlení, může být předvedena.

Oprávnění požadovat předložení potřebných dokladů (§ 11 OP)

Strážník je oprávněn od osoby, od které požaduje vysvětlení, vyžadovat předložení potřebných dokladů, jež mají souvislost s danou věcí (např. předložení řidičského průkazu při podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, předložení potřebného povolení při záboru veřejného prostranství apod.).

Oprávnění požadovat poskytnutí údajů od příslušných orgánů (§ 11a OP)

Obecní policie je oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z následujících informačních systémů:

 1. evidence hledaných a pohřešovaných osob a věcí, 
 2. evidence odcizených motorových vozidel a odcizených registračních značek motorových vozidel,
 3. totožnosti osob předvedených na policii nebo omezených na osobní svobodě při páchání trestného činu nebo bezprostředné poté,
 4. evidence cizinců,
 5. evidence provozovatelů motorového nebo přípojného vozidla,
 6. evidence řidičů motorových vozidel,
 7. evidence osob mladších 18 let, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí,
 8. evidence obyvatel,
 9. evidence psů přihlášených u správce místního poplatku ze psa (včetně údajů o držitelích a uhrazení místního poplatku ze psa),
 10. evidence povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,
 11. evidence povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci l
 12. evidence neplatných dokladů.

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12 OP)

Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména a příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště.

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, 

 1. jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie 
 2. jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu 
 3. jde-li o osobu, od níž strážník bude požadovat vysvětlení 
 4. jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované 
 5. na žádost jiné osoby, jestliže tato má na zjištění totožnosti právní zájem (např. obsluha v restauraci v případě hosta, který nezaplatí útratu apod.) V tomto případě je k prokázání totožnosti vyzvána také osoba, která o zjištění žádá. 
 6. jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

Oprávnění požadovat poskytnutí pomoci (§ 12a OP)

Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

Oprávnění předvést osobu (§ 13 OP)

Strážník je oprávněn předvést na policii osobu:

 • která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat, 
 • u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií nebo osobou pohřešovanou, 
 • která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze ji jiným způsobem v takovém jednání zabránit, 
 • v řízení před orgány obcí (§ 60 odst. 2 SŘ)

Oprávnění odebrat zbraň (§ 14 OP)

Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat.

Strážník je rovněž oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání zbraně odebrat zbraň osobě na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím.

Zbraní se v tomto případě rozumí cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším (střelná zbraň, nůž, břitva, jiné ostré předměty apod.).

Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15 OP)

Strážník je oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo naopak aby po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života.

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 16 OP)

Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést vše nezbytné k odvrácení bezprostředního nebezpečí. Strážník je při tom povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. O otevření bytu nebo jiného prostoru strážník sepíše úřední záznam a neprodleně vyrozumí uživatele bytu.

Oprávnění odejmout věc (§ 17 OP)

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě odejmout věc, u níž lze důvodně předpokládat, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána (např. věc, která byla užita při spáchání přestupku nebo byla přestupkem získána apod.). Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

Oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (§ 17a OP)

Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, 

 1. které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
 2. které stojí na chodníku, kde to není povoleno,
 3. je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a jeho řidič není přítomen.

Oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven (§ 17c OP)

Strážník je oprávněn vstupovat do živnostenských provozoven v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. V případě důvodné obavy, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku využije oprávnění k otevření bytu či nebytového prostoru.

Oprávnění použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň (§ 18 - § 20 OP)

Strážník je oprávněn v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek, použít donucovací prostředky (hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek nebo jiný úderný prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla). O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje sám strážník podle konkrétní situace.

Namísto nebo vedle donucovacích prostředků je strážník oprávněn použít psa. Za podmínek nutné obrany nebo krajní nouze nebo k zamezení útěku nebezpečného pachatele je strážník oprávněn použít služební zbraň.

Oprávnění pořizovat záznamy (§ 24b OP)

Obecní policie je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu (např. využívání městského monitorovacího kamerového systému).

Oprávnění kontrolovat řidiče, zda není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky (§ 5 odst. 1 SP, § 16 odst. 4 TZ)

Strážník je oprávněn provést orientační vyšetření na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky, popř. vyzvat osobu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření na zjištění obsahu alkoholu či jiné návykové látky.

Oprávnění vyžadovat řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, oprávnění užívání vozidla s označením O 1 (§ 6 odst. 9 a § 67 odst. 4 SP)

Strážník je oprávněn vyzvat řidiče k předložení řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla. Označení vozidla O 1 lze použít pouze v případě, řídí-li nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem označení O 1 (mimořádné výhody). Strážník je oprávněn vyzvat přepravovanou osobu k předložení příslušného dokladu.

Oprávnění užívat zvláštní výstražné zařízení (§ 41 odst. 2 SP)

Vozidla obecní policie mohou být jako vozidla s právem přednostní jízdy vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

Oprávnění k odstranění vozidla (§ 45 odst. 4 SP)

Strážník je oprávněn rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo je odstraněno na náklady jeho provozovatele.

Oprávnění k řízení provozu (§ 2 písm. y) a § 75 odst. 8 SP)

Strážník je oprávněn usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií.

Oprávnění zastavovat vozidla (§ 79 odst. 1 SP)

Strážník je oprávněn zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje a v případech, kdy řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku, týkajícího se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Oprávnění k měření rychlosti (§ 79a SP)

Obecní policie je za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policí a postupuje přitom v součinnosti s policií.

Oprávnění zabránění v jízdě (§ 118a odst. 4 SP)

Strážník je povinen přivolat polici a do té doby je oprávněn vyzvat řidiče, aby setrval na místě do příjezdu policie v případech, kdy řidič:

 • je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 • ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,
 • řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 • odmítl se na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, popř. podrobit se lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, 
 • řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
 • řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem nebo správním orgánem vysloven zákaz řízení motorových vozidel, 
 • je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, 
 • řídil vozidlo, u kterého existuje důvodné podezření, že bylo odcizeno, 
 • řídil vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, 
 • řídil vozidlo, které svými rozměry a vlastnostmi překračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.

Oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení (§ 86 písm. d) PZ)

Strážníci jsou oprávněni v blokovém řízení projednávat přestupky 

 1. jejichž projednávání je v působnosti obce,
 2. proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku, nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích, porušením pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,
 3. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením,
 4. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (kouření na místech zákonem zakázaných, prodej tabákového výrobku osobě mladší 18 let, podání a prodej alkoholu osobě mladší 18 let aj.)

Oprávnění k doručování písemností (§ 19 odst. 1 SŘ)

Obecní policie je zmocněna k doručování písemností, vyhotovených správním orgánem, v případech, je-li k řízení příslušný orgán obce, která je zřizovatelem konkrétní obecní policie. Strážník je při výkonu své pravomoci veřejným činitelem a každý je povinen uposlechnout jeho výzvy. Neuposlechnutí výzvy strážníka je považováno za přestupek dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


Aktualizace článku 28.02.2018, 15:40:58