www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE SMIŘICE

 

Městská policie Smiřice je zřízena ke dni 01.01.2012 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 (usnesení ZM č. 13/6/11 z 22.09.2011). Řízením Městské policie Smiřice byl zastupitelstvem města pověřen místostarosta Ing. Ladislav Koldrt.

Sídlo: budova Městského úřadu Smiřice – přízemí (vchod ke dvoru)

Úřední hodiny: středa 14.00–17.00 hod.

Personální obsazení:
Miroslav Kout – velitel
David Bílek – strážník

Korespondenční adresa:
Město Smiřice
Městská policie Smiřice
Palackého 106, 503 03 Smiřice

E-mail: mpolicie@mestosmirice.cz 

Telefon: 495 809 019 – v případě nepřítomnosti strážníků lze zanechat vzkaz na záznamníku

 


 

ÚKOLY MĚSTSKÉ POLICIE

 1. Městská policie je výkonným orgánem místní samosprávy, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města. 
 2. Městská policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce na základě veřejnoprávní smlouvy.
 3. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:
  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
  • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 
  • podílí se na prevenci kriminality v městě, 
  • provádí odchyt toulavých zvířat, zejména psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v městě,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města,
  • oznamuje příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt,
  • oznamuje Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajišťuje místo trestného činu,
  • spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

(Výňatek z vnitřní směrnice č. 7/2011 - Organizace Městské policie Smiřice)


Aktualizace článku 01.08.2018, 07:46:56