www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Územní plán Smiřice

Územní plán Smiřice

Územní plán města Smiřice byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj


Územní plán Smiřice se skládá z textové a grafické části: 

 1. Textová část územního plánu
  1. Vymezení zastavěného území
  2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot
  3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
  4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
  5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývaní nerostů
  6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
  7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
  8. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
  9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
  10. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
  11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
 2. Výkres základního členění území 1 : 5 000
 3. Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000
 4. Hlavní výkres – vodní hospodářství 1 : 5 000
 5. Hlavní výkres – energetika, telekomunikace 1 : 5 000
 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění Územního plánu Smiřice se skládá z textové a grafické části:

 1. Textová část odůvodnění územního plánu
  1. Postup při pořízení územního plánu.
  2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.
  3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování.
  4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
  5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
  6. Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu.
  7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
  8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
  9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
  10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
  11. Vyhodnocení připomínek.
 2. Vyhodnocení vlivů Územního plánu Smiřice na životní prostředí (SEA)
 3. Koordinační výkres 1 : 5 000 
 4. Výkres širších vztahů 1 : 50 000 
 5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Územní plán Smiřice je uložen na Městském úřadu Smiřice, odboru výstavby (stavební úřad), na Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta (úřad územního plánování), na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje a na webových stránkách www.hradeckralove.org a www.mestosmirice.cz.

Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů.

Územní plán vydaný dne 24.11.2011, s nabytím účinnosti dne 15.12.2011 opatřením obecné povahy.


Aktualizace článku 01.09.2015, 14:22:28

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *643.pdf   Textová část územního plánu (276 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:06:31)
Otevři soubor *644.pdf   Výkres základního členění území (1916 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:06:50)
Otevři soubor *645.pdf   Hlavní výkres - urbanistická koncepce (3073 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:07:04)
Otevři soubor *646.pdf   Hlavní výkres - vodní hospodářství (2366 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:07:24)
Otevři soubor *647.pdf   Hlavní výkres - energetika, telekomunikace (2423 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:08:28)
Otevři soubor *648.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1876 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:08:21)
Otevři soubor *649.pdf   Odůvodnění Územního plánu Smiřice (344 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:08:40)
Otevři soubor *650.pdf   Koordinační výkres (4201 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:09:14)
Otevři soubor *651.pdf   Výkres širších vztahů (4466 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:09:00)
Otevři soubor *652.pdf   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2629 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:09:26)


 

Zpráva o uplatňování územního plánu Smiřice za období 2011–2015

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Smiřice dne 16.12.2015


Aktualizace článku 17.12.2015, 10:21:56

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1826.pdf   Zpráva o uplatňování územního plánu Smiřice za období 2011–2015
(Poslední editace 17.12.2015, 10:20:03)