www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Likvidace komunálního
odpadu
Povolování skácení
stromu, dřevin
Vydání rybářského lístku
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

4. Základní informace k životní situaci:
Osoba, která hodlá v rybářském revíru provádět lov ryb, musí mít u sebe rybářský lístek (příp. povolenku k lovu nebo doklad o udělení výjimky) a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 1 roku, 3 let nebo 10 let.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žadatel (nebo jeho zákonný zástupce v případě, že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější lístek, a který má trvalé bydliště ve správním obvodu Městského úřadu Smiřice.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Kvalifikačním předpokladem pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů (touto právnickou osobou je zpravidla rybářský svaz).
Druhý a další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem vydaným ve státě, jehož je občanem, popř. dříve vydaným rybářským lístkem v ČR.

7. Jakým způsobem lze zahájit řešení této životní situace:
Vyplněním žádosti na MěÚ Smiřice, odboru správy majetku a životního prostředí. Žadatel předloží občanský průkaz (cizinec pas) a požadované doklady (viz bod 10 tohoto postupu). Po zaplacení správního poplatku bude žadateli vyhotoven rybářský lístek.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice. Zde žádají o vydání rybářského lístku občané s trvalým pobytem ve Smiřicích a v obcích, které spadají do správního obvodu MěÚ Smiřice (Holohlavy, Černožice, Habřina, Hoříněves, Lejšovka, Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice, Smržov, Vrchovnice), a cizinci, kteří se v tomto správním obvodu zdržují.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
MěÚ Smiřice, 2. patro, odbor správy majetku a životního prostředí, dveře č. 22, paní Barbora Luxová – v průběhu provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz (cizinci cestovní pas),
 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě vydání dalšího lístku,
 • jiný doklad osvědčující, že žadatel již byl držitelem rybářského lístku,
 • rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem, je-li žadatel cizinec.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici na odboru správy majetku a životního prostředí a ke stažení ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Rybářský lístek s platností:    

 • na 1 rok - 100 Kč
 • na 3 roky - 200 Kč
 • na 10 let - 500 Kč

Rybářský lístek pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce:

 • na 1 rok - 50 Kč    
 • na 3 roky - 100 Kč   
 • na 10 let - 250 Kč
Osoby mladší 15 let, žáci nebo studenti českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené jako rybářská stráž se při podání žádosti o vydání rybářského lístku prokáží potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek je vydán zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou definováni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Převzetí rybářského lístku osobně proti podpisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V případě odepření vydání rybářského lístku se může žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Kdo loví ryby bez rybářského lístku dopouští se:

 • přestupku dle ust. § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a může mu být uložena pokuta do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku;
 • trestného činu dle ust. § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zde hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1 trest. zák.) nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2 trest. zák.).

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice (pí Luxová, tel. 495 809 020).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Web Ministerstva zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou specifikovány.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Petr Filip

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
06.04.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 06.04.2016, 11:08:50