www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Nájem obecních bytů
Užívání veřejného
prostranství
Pronájem nebytových
prostor
Nájem bytu v DPS
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo:
Neuvádí se

2. Kód:
Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

4. Základní informace k životní situaci:
Odbor správy majetku a ŽP přijímá žádosti o byt v DPS na předepsaném formuláři a vede jejich evidenci. Nájem bytu schvaluje rada města na základě vyjádření odborné pracovní skupiny rady města.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žádost o byt v DPS může podat občan, případně manželé či dvojice ve společné domácnosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Byty v DPS jsou byty v domě zvláštního určení podle § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jsou určeny pouze občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří žijí osaměle, nebo kterým není schopna rodina zajistit odpovídající pomoc. Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy stanoví Pravidla pro uzavírání nájemních smluv v DPS schválená usnesením Rady města Smiřice č. 17/2016.

V bytech DPS je zajištěno poskytování pečovatelské služby za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Doručením žádosti o byt v DPS na předepsaném formuláři na podatelnu MěÚ Smiřice.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
MěÚ Smiřice, 2. patro, odbor správy majetku a životního prostředí (Ing. Petr Filip), v průběhu provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář žádosti o byt v DPS.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář o byt v DPS je k dispozici na podatelně nebo na odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Smiřice nebo si jej můžete stáhnout z webu města ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Při sjednání nájemních smluv na byty v DPS neplatí požadavek složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta není stanovena. Odbor správy majetku a ŽP podanou žádost o byt v DPS zaeviduje. Uzavření nájemní smlouvy schvaluje rada města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou specifikováni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Pro uzavření nájemní smlouvy musí žadatel splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro uzavírání nájemních smluv na byt v DPS. Na základě sociálního šetření a posouzení sociální situace žadatele předkládá odborná pracovní skupina vyjádření k žádosti radě města.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Vyřazení žádosti o byt v DPS ve Smiřicích z evidence žadatelů.

Město Smiřice je oprávněno vypovědět nájem bez přivolení soudu zejména v případě, kdy

  • nájemce nesplňuje podmínky uvedené v článku II. odst. 1 těchto Pravidel; ustanovení článku II. odst. 1 písm. b) a d) neplatí v případě pobytu nájemce ve zdravotnickém zařízení;
  • nájemce hrubě porušuje dobré mravy a vážně tak narušuje soužití obyvatel v DPS.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na odboru správy majetku a životního prostředí nebo u sociálního pracovníka Městského úřadu Smiřice (kontakty jsou uvedeny ZDE).
O zajišťování pečovatelské služby v DPS se můžete informovat u poskytovatele: Obecný zájem, z. ú., Smiřice, Gen. Govorova 575, www.pssmirice.wbs.cz.
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv v DPS a Domovní řád DPS jsou k dispozici ZDE.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Nelze.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nájem obecních bytůPronájem nebytových prostor – řeší samostatné životní situace.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Petr Filip

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 05.04.2017, 15:45:42