www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Rada | Jednací řád RM

JEDNACÍ ŘÁD
RADY MĚSTA

Rada města Smiřice (dále jen „rada“) se usnesla podle ustanovení § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) vydat tento Jednací řád.

§ 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád rady upravuje přípravu, svolání, průběh schůze, usnášení a kontrolu plnění jejího usnesení a další záležitosti spojené s činností rady. 
 2. O otázkách upravených tímto Jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje rada v mezích platných právních předpisů. 
 3. Starosta města stanovuje v souladu s § 14 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) podmínky, rozsah, účel a prostředky zpracování osobních údajů členům rady a komisí.

§ 2
Pravomoci rady

 1. Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu.
 2. Rada rozhoduje ve věcech uvedených v § 102 odst. 2 zákona o obcích. 
 3. Rada zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. 
 4. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

§ 3
Svolání schůze rady

 1. Rada se schází ke schůzím podle potřeby, zpravidla jednou za 14 dní. 
 2. Schůze rady svolává starosta. 
 3. Schůze rady jsou neveřejné, tajemník se zúčastňuje schůzí rady s hlasem poradním. 
 4. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva, zaměstnance úřadu či jiné osoby.

§ 4
Příprava schůze rady

 1. Přípravu schůze rady organizuje starosta. 
 2. Písemné podklady určené pro schůzi rady předkládají členové rady, členové komisí rady, tajemník a vedoucí odborů Městského úřadu Smiřice (dále jen „úřad“). 
 3. Předkládané podklady musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

§ 5
Účast členů rady na schůzi

Členové rady jsou povinni se zúčastnit každé schůze, jinak jsou povinni se omluvit starostovi. Pozdní příchod nebo předčasný odchod ze schůze omlouvá starosta.

§ 6
Průběh schůze rady

 1. Schůzi rady řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta (dále jen „předsedající“). 
 2. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje schůzi a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady, ukončí předsedající schůzi a svolá do 5 dnů nové jednání rady k témuž nebo zbývajícímu programu. 
 3. V zahajovací části starosta seznámí přítomné s účastí, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny, dá schválit a doplnit program jednání a provede kontrolu zápisu z minulé schůze. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. 
 4. Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením schůze radě. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti rozhoduje rada. 
 5. Do diskuse se přihlašují účastníci schůze rady zvednutím ruky. 
 6. Rada může v průběhu schůze hlasováním body programu přesunout nebo sloučit diskusi ke dvěma nebo více bodům programu. 
 7. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout. 
 8. Rada se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu schůze.

§ 7
Pracovní komise

 1. Pro přípravu stanovisek a expertíz může rada zřídit pracovní komise. 
 2. Do těchto pracovních komisí volí rada své členy a podle potřeby další odborníky. 
 3. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolů, pokud rada nerozhodne jinak.

§ 8
Příprava usnesení rady

 1. Návrh usnesení, předkládaný radě ke schválení, vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů rady. 
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 
 3. Usnesením rady se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, místostarostovi, tajemníkovi, jiným členům rady, vedoucím odborů úřadu, ředitelům příspěvkových organizací, vedoucím organizačních složek města a předsedům komisí.

§ 9
Hlasování

 1. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich členů. 
 2. Hlasování řídí předsedající. 
 3. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky. Tajně se hlasování provádí na návrh některého člena rady. Jestliže rada tento způsob schválí, provede se hlasování vložením hlasovacího lístku do hlasovací urny. 
 4. O každém navrženém usnesení se hlasuje zvlášť. 
 5. V případě uplatnění jednoho nebo více protinávrhů, hlasuje se o protinávrzích, a to v pořadí od posledního vzneseného protinávrhu. Po schválení některého protinávrhu se o ostatních již nehlasuje. 
 6. Není-li podán protinávrh nebo bylo-li již o protinávrhu hlasováno a ten nebyl schválen, hlasuje se o návrhu, který předložil předkladatel. 
 7. Jestliže bylo hlasováno o více návrzích a žádný z nich nedosáhl potřebný počet hlasů, rozhoduje se v dalším hlasování mezi dvěma návrhy, které dosáhly nejvyššího počtu hlasů. Nezíská-li jeden z návrhů potřebnou většinu hlasů, prohlásí jej starosta za odmítnutý.

§ 10
Péče o nerušený průběh schůze rady

Nikdo nesmí rušit průběh schůze rady, předsedající může rušitele napomenout, popř. vykázat ze zasedací místnosti.

§ 11
Ukončení schůze rady

Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li program schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí schůzi za ukončenou, klesl-li počet přítomných členů rady pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání znovu svolá do 10 dnů.

§ 12
Organizačně technické záležitosti schůze rady

 1. Rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Za vyhotovení zápisu odpovídá tajemník. 
 2. Zápis ze schůze rady musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen k nahlédnutí členům zastupitelstva na úřadu. 
 3. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
 4. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady. 
 5. Usnesení rady jsou zveřejněna na webových stránkách města v anonymizované podobě tak, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. 
 6. Výpisy usnesení rady vyhotovuje úřad a podepisuje je starosta (případně jiný člen rady) a tajemník.

§ 13
Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se Jednací řád rady ze dne 19.12.2005. 
 2. Jednací řád schválila rada usnesením č. 209/2010 ze dne 15.12.2010 a nabývá účinnosti dne 01.01.2011.
Ve Smiřicích dne 15.12.2010

Luboš Tuzar v. r., starosta
Ing. Ladislav Koldrt v. r., místostarosta

Aktualizace článku 16.12.2010, 12:24:53

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *419.pdf   Jednací řád rady města účinný od 1.1.2011
(Poslední editace 16.12.2010, 11:16:48)