www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Zastupitelstvo | Jednací řád ZM

JEDNACÍ ŘÁD
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SMIŘICE

Zastupitelstvo města Smiřice (dále jen „zastupitelstvo“) vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tento jednací řád:

§ 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další záležitosti spojené s činností zastupitelstva.
 2. O otázkách upravených tímto Jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích platných právních předpisů.
 3. Starosta města stanovuje v souladu s § 14 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) podmínky, rozsah, účel a prostředky zpracování osobních údajů členům zastupitelstva a výborů.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech uvedených v § 84 a § 85 zákona o obcích.
 2. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci ve věcech samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě podle § 102 odst. 2 zákona o obcích.

§ 3
Svolání zasedání zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva (dále jen "zasedání") svolává starosta města Smiřice (dále jen „starosta“). Starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, nebo hejtman kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena Městskému úřadu Smiřice (dále jen úřad“).
 2. Nesvolá-li starosta zasedání podle odst. 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.
 3. Zasedání jsou veřejná.
 4. Úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání nejpozději 7 dnů před zasedáním, a to zveřejněním na úřední desce úřadu, webových stránkách města, prostřednictvím místního rozhlasu, případně dalším vhodným způsobem.

§ 4
Program zasedání zastupitelstva

 1. Program zasedání navrhuje rada. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání mají také jeho členové a výbory (dále jen „předkladatel“).
 2. Předloží-li návrh předkladatel písemně, zařadí jej rada do programu nejbližšího zasedání. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo.
 3. Na zasedání může být jednáno jenom o věcech, které byly zařazeny do programu a o návrzích, jejichž zařazení do programu zasedání zastupitelstvo schválí. Předsedající sdělí návrh programu při zahájení zasedání. O programu zasedání rozhoduje zastupitelstvo.

§ 5
Příprava zasedání

 1. Přípravu zasedání organizuje starosta.
 2. Písemné materiály zašle úřad členům zastupitelstva včetně pozvánky s uvedením programu zasedání nejdéle 7 dní přede dnem zasedání.

§ 6
Účast členů zastupitelstva na zasedání

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se zasedání, plnit úkoly, které jim uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce. V případě, že se zasedání nemohou zúčastnit, jsou povinni omluvit se předem starostovi, nejpozději do zahájení zasedání. Pozdní příchod nebo předčasný odchod ze zasedání omlouvá předsedající.
 2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.
 3. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník s hlasem poradním.

§ 7
Průběh zasedání

 1. Zasedání řídí zpravidla starosta. V době nepřítomnosti starosty řídí zasedání místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva (dále jen „předsedající“).
 2. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá do 15 dnů náhradní zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno. Konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva a předloží ke schválení navržený program zasedání, přitom vyzve členy zastupitelstva k případnému doplnění programu s následným schválením. Zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.
 4. Předsedající dá zvolit dva členy zastupitelstva do návrhové komise, určit dva členy zastupitelstva ověřovateli zápisu z tohoto zasedání a zapisovatele. Poté sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, případně jaké námitky byly proti němu podány.
 5. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky proti zápisu uplatněny, rozhodne zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. Zápis z předchozího zasedání je v průběhu celého zasedání k dispozici u zapisovatele k nahlédnutí.
 6. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením zasedání. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo.
 7. Úvodní slovo k předkládanému materiálu uvede předkladatel. Do rozpravy se v průběhu zasedání přihlašují členové zastupitelstva zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu, kdo namítá nedodržení Jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 8. K podání vysvětlení nebo upřesnění projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky může udělit předsedající slovo tajemníkovi úřadu, vedoucímu odboru úřadu, zástupci výboru zastupitelstva nebo komise rady, řediteli příspěvkové organizace apod.
 9. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
 10. Občané města Smiřice, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města Smiřice nemovitost a fyzické osoby uvedené v § 17 zákona o obcích mohou na zasedání 
  1. vyjadřovat v souladu s tímto Jednacím řádem své stanovisko k projednávané věci 
  2. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok 
  3. požadovat projednání určité záležitosti v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
  4. podávat zastupitelstvu návrhy, připomínky a podněty v souladu s § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích. O udělení slova žádají zvednutím ruky.
 11. Osoby neuvedené v odst. 7 až 10 tohoto Jednacího řádu mohou vyjadřovat své stanovisko k projednávané věci pokud k tomu dá zastupitelstvo souhlas. O udělení souhlasu žádají zvednutím ruky.
 12. Nikdo, komu neudělí předsedající slovo, nemůže se slova ujmout.
 13. Zastupitelstvo se může usnést na omezujících časových či technických opatřeních.
 14. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 15. Předsedající může v průběhu jednání vyhlásit na nezbytně nutnou dobu přestávku v jednání.

§ 8
Pracovní komise

 1. Pro přípravu odborných stanovisek a expertíz může zastupitelstvo zřídit volbou pracovní komise složené ze zastupitelů a odborníků - nečlenů zastupitelstva.
 2. Funkce pracovní komise skončí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání k bodu programu, jehož se činnost pracovní komise týkala.

§ 9
Příprava usnesení zastupitelstva

 1. Návrh usnesení zastupitelstva připravuje předkladatel materiálu projednávaného zastupitelstvem. Návrh vychází z předloženého materiálu a z diskuse, obsahuje stručně formulované závěry, adresné a termínované návrhy opatření s vymezením odpovědnosti za jejich splnění.
 2. Znění návrhu usnesení kontroluje člen návrhové komise.
 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva, radě, výborům a úřadu.

§ 10
Hlasování

 1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Hlasování řídí předsedající.
 3. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně. Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky. Tajně se hlasování provádí na návrh některého člena zastupitelstva. Jestliže zastupitelstvo tento způsob schválí, provede se hlasování vložením hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 4. V případě uplatnění jednoho nebo více protinávrhů, hlasuje se o protinávrzích, a to v pořadí od posledního vzneseného protinávrhu. Po schválení některého protinávrhu se o ostatních již nehlasuje.
 5. Není-li podán protinávrh nebo bylo-li již o protinávrhu hlasováno a ten nebyl schválen, hlasuje se o návrhu, který předložil předkladatel.
 6. Jestliže bylo hlasováno o více návrzích a žádný z nich nedosáhl potřebný počet hlasů, rozhoduje se v dalším hlasování mezi dvěma návrhy, které dosáhly nejvyššího počtu hlasů. Nezíská-li jeden z návrhů potřebnou většinu hlasů, prohlásí jej starosta za odmítnutý.

§ 11
Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na další orgány města, ředitele příspěvkových organizací nebo vedoucí organizačních složek, které město zřídilo.
 2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Není-li zasedání přítomen nebo odpověď vyžaduje prošetření, zodpoví písemně, nejpozději do 30 dnů pokud poskytnutí informace není v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 3. Dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání se zaznamenávají v zápise.

§ 12
Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva, předsedající může vykázat z jednacího sálu rušitele. Zastupitel nemůže být z jednání zastupitelstva vykázán.
 2. V průběhu zasedání se zakazuje v jednacím sále používat rušivým způsobem mobilní telefony.

§ 13
Ukončení zasedání

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program zasedání vyčerpán a byla-li k jeho jednotlivým bodům přijata usnesení.
 2. Předsedající prohlásí zasedání rovněž za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech jeho členů, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. Náhradní zasedání k neprojednaným bodům programu svolává starosta do 15 dnů postupem dle § 3 tohoto Jednacího řádu.

§ 14
Organizačně technické záležitosti zasedání

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Za vyhotovení zápisu odpovídá tajemník.
 2. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a je uložen k nahlédnutí na úřadu.
 3. V zápise se zejména uvádí:
  1. den a místo jednání
  2. hodina zahájení a ukončení jednání (doba přerušení)
  3. jména zvolených ověřovatelů zápisu
  4. údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva
  5. jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva
  6. schválený program jednání
  7. podané návrhy
  8. průběh rozpravy se jmény řečníků
  9. průběh a výsledek hlasování
  10. přijatá usnesení
  11. další skutečnosti, o nichž rozhodlo zastupitelstvo, že budou součástí zápisu.
 4. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných a písemné podklady.
 5. Zápis ze zasedání zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách města v anonymizované podobě tak, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů.
 6. Výpisy usnesení zastupitelstva vyhotovuje úřad a podepisuje je starsta (případně jiný člen zastupitelstva) a tajemník.

§ 15
Kontrola plnění usnesení

Plnění zastupitelstvem přijatých usnesení zabezpečuje rada. Informaci o plnění usnesení podává místostarosta  zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

§ 16
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Jednací řád ze dne 09.12.2010.
 2. Tento Jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva č. 24/11/12 ze dne 26.04.2012 a nabývá účinnosti dne 01.05.2012.

Ve Smiřicích dne 23.04.2012

Luboš Tuzar v. r., starosta  
Ing. Ladislav Koldrt, v. r., místostarosta


Aktualizace článku 02.05.2012, 17:10:12

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *774.pdf   Jednací řád zastupitelstva města účinný od 01.05.2012
(Poslední editace 02.05.2012, 16:27:05)