www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Městský úřad | Zákon 106/1999 Sb.
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

(v souladu s vyhl. č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)
 
1. Název: Město Smiřice

2. Důvod a způsob založení

Město Smiřice je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město spravuje své záležitosti samostatně, rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zákonem. Město dále vykonává prostřednictvím Městského úřadu Smiřice státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

3. Organizační struktura

Orgány města jsou:
 • zastupitelstvo města – 15 členů, orgány zastupitelstva města jsou výbory,
 • rada města – 5 členů, orgány rady města jsou komise,
 • starosta,
 • Městský úřad (dále úřad), který tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení v jednotlivých odborech úřadu.


Organizační schéma MěÚ Smiřice - ZDE

Město Smiřice je zřizovatelem těchto organizací:

Vztahy mezi zřizovatelem a organizacemi upravuje příslušná legislativa a zřizovací listiny. Jednotlivé odbory úřadu spolupracují s organizacemi v rámci svých působností.

Dále je Město Smiřice zřizovatelem organizačních složek Městská knihovna Smiřice a Městská policie Smiřice. Vztahy mezi zřizovatelem a organizačními složkami upravuje příslušná legislativa a zřizovací listiny.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - viz 4.1.

4.3. Úřední hodiny:
       pondělí    7,30–11,30 a 12,30–17,00 (úřední den)
       úterý       7,00–11,30 a 12,30–15,00
       středa     7,30–11,30 a 12,30–17,00 (úřední den)
       čtvrtek    7,00–11,30 a 12,30–15,00
       pátek      7,00–12,00

4.4. Telefonní čísla: 495 809 010 (ústředna)

4.5. Čísla faxu: 495 809 018

4.6. Adresa internetové stránky: www.mestosmirice.cz

4.7. Adresa elektronické podatelny: epodatelna@mestosmirice.cz

4.8. Další elektronické adresy: podatelna@mestosmirice.cz

ID datové schránky: nunbrcq (Město Smiřice, typ OVM)

Seznam e-mailových adres a kontaktů na jednotlivé zaměstnance úřadu je uveřejněn v Seznamu osob.

5. Případné platby lze poukázat

Příjmový účet: 19-1080803309/0800 – Česká spořitelna a.s., pobočka Jaroměř

O čísle variabilního symbolu lze získat informaci na ekonomickém odboru.

6. IČO: 00269557

7. DIČ:  CZ0069557

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů: Hlavní dokumenty města jsou zveřejněny ZDE

8.2. Rozpočet: Rozpočty města jsou uveřejňovány zde.

9. Žádosti o informace

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji úřad obdržel.

 2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 3. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny.

 4. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

 5. Postup při vyřízení
  a) brání-li nedostatek výše požadovaných údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží;
  b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována či je žádost formulována příliš obecně, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění; jestliže žadatel tak neučiní do 30 dnů ode dne doručení výzvy, úřad rozhodne o odmítnutí žádosti;
  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, úřad žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost žadateli sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti,
  d) pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může úřad nejdéle do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace;
  e) úřad poskytne informaci, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, s výjimkou omezení práva na informace uvedeného v § 7 – § 11 zákona,
  f) existují-li závažné důvody, jejichž výčet je uveden v § 14 odst. 7 zákona, lze lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit nejvýše o 10 dní; o prodloužení lhůty rozhoduje tajemník úřadu, přičemž žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jejích důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace,
  g) v případě, že žádosti o informaci nebude, byť i jen zčásti vyhověno (tj. informace nebude poskytnuta), vydá úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti,
  h) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení;

 6. Žadatel může v souladu se zákonem podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ostatní žádosti, stížnosti, oznámení, podněty a petice se přijímají:

 • osobně na odboru správním – podatelně úřadu
 • písemně na adrese: Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
 • telefonicky: ústředna 495 809 010, fax: 495 809 018
 • elektronicky:
  elektronická podatelna: epodatelna@mestosmirice.cz
  datová schránka: ID nunbrcq
  e-mail: podatelna@mestosmirice.cz

Rozhodnutí vydávaná ve správním řízení se doručují podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí vydávaná mimo správní řízení se doručují prostřednictvím České pošty, nebo doručovatelem Městského úřadu Smiřice.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal v podatelně úřadu, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty či rady města se podávají prostřednictvím podatelny úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.

Formuláře pro podání opravného prostředku neexistují.

12. Formuláře

Formuláře týkající se činnosti úřadu jsou k dispozici na jednotlivých odborech úřadu a dále u odkazů jednotlivých odborů na www.mestosmirice.cz.

13. Popisy postupů – návody pro řešení příslušných životních situací

Návody jsou umístěny u odkazů jednotlivých odborů Městského úřadu ve Smiřicích – přehled všech návodů je umístěn zde.
Návody pro řešení životních situací naleznete také na portálu veřejné správy portal.gov.cz (za obsah těchto stránek neodpovídá MěÚ Smiřice).

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy: Předpisy jsou bezplatně k nahlédnutí během provozní doby v podatelně, případně na příslušných odborech úřadu. Žadatel si může pořizovat opisy a výpisy, pořízení kopie je zpoplatněno v souladu se sazebníkem.

Předpisy můžete nalézt na portálu veřejné správy portal.gov.cz

14.2. Vydané právní předpisy: Seznam platných právních předpisů Města Smiřice naleznete zde.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník naleznete zde

Sazebník určuje ve smyslu § 17 zákona sazby za náklady spojené s poskytnutím informací. V případě, že úřad bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, úřad žádost odloží.
Úhradu lze zaplatit v pokladně úřadu, poštovní složenkou, případně na účet 19-1080803309/0800, variabilní symbol sdělí tajemnice úřadu.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nejsou

16. Licenční smlouvy

Žádná licenční smlouva nebyla uzavřena.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí zde.

Aktualizace článku 03.01.2018, 08:25:50