www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Rada
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Revitalizace nám. Míru
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Zastupitelstvo
Zápisy ZM
Usnesení ZM
Rada
Iniciativní a poradní
orgány
Zvláštní orgány města
Jednací řád RM
Usnesení RM
Vyhlášky a nařízení města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Rada města Smiřice

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada města Smiřice pracuje ve složení:

 • Luboš Tuzar (starosta)
 • Ing. Ladislav Koldrt (místostarosta)
 • Lubomír Jandera
 • Mgr. Petr Rohlena
 • Jan Koudelka

Rada města se schází ke svým schůzím zpravidla jednou za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Ze schůze rady se pořizuje zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis je uložen k nahlédnutí občanům města (viz § 16 zákona o obcích) na podatelně Městského úřadu Smiřice.

Radě města je vyhrazeno :

 1. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
 3. rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 
 4. vydávat nařízení obce,
 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 6. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
 7. na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b) 
 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, 
 9. kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, 
 10. stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, 
 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti, 
 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi, 
 13. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti. 
 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
 15. schvalovat organizační řád obecního úřadu, 
 16. plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Aktualizace článku 28.02.2017, 07:20:10