www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Rada

Rada města Smiřice

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada města Smiřice pracuje ve složení:

 • Bc. Luboš Tuzar (starosta)
 • Ing. Ladislav Koldrt (místostarosta)
 • Lubomír Jandera
 • Mgr. Petr Rohlena
 • Jan Koudelka

Rada města se schází ke svým schůzím zpravidla jednou za 14 dní, její schůze jsou neveřejné. Ze schůze rady se pořizuje zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis je uložen k nahlédnutí občanům města (viz § 16 zákona o obcích) na podatelně Městského úřadu Smiřice.

Radě města je vyhrazeno :

 1. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
 3. rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 
 4. vydávat nařízení obce,
 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 6. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
 7. na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b) 
 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, 
 9. kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce, 
 10. stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, 
 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti, 
 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi, 
 13. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti. 
 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, 
 15. schvalovat organizační řád obecního úřadu, 
 16. plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Aktualizace článku 07.08.2018, 18:58:46