www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Poplatek za psa
Povolení výherního
hracího přístroje
Poplatek ze vstupného
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

4. Základní informace k životní situaci:
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Pořadatel kulturní akce. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Poplatník je povinen v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného, oznámit správci poplatku konání akce a po jejím skončení uhradit poplatek na účet města Smiřice.

7. Jakým způsobem lze zahájit řešení této životní situace:
Doručením oznámení o konání akce se stanovenými náležitostmi  ekonomickému odboru Městského úřadu ve Smiřicích.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, ekonomický odbor, Palackého 106, I. patro, č. dveří 13, tel. 495 809 027, během provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklady nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář "Ohlášení kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce" si můžete vyzvednout na ekonomickém odboru MěÚ Smiřice nebo stáhnout z webových stránek města ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10 %. Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce. Úhradu lze provést přímo na pokladně MěÚ Smiřice nebo převodem na účet č. 19-1080803309/0800, var. symbol 1344.

Od poplatku jsou osvobozeny:

  1. akce pořádané městem Smiřice a Kulturním střediskem Dvorana, s. r. o.,
  2. akce pořádané školskými příspěvkovými organizacemi města Smiřice a místními dětskými a mládežnickými sdruženími,
  3. sportovní akce pořádané místními zájmovými organizacemi.

Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Ohlášení akce je nutno provést nejpozději 3 dny před jejím konáním.
Poplatek je nutno uhradit do 10 dnů ode dne pořádání akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po doručení ohlášení akce správce poplatku vydá poplatníkovi předem označené vstupenky. Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Pořadatel kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce je dále povinen správci autorských práv uhradit autorské poplatky, použije-li při akci hudební či jiná díla. Více informací o autorské odměně např. na webových stránkách Ochranného svazu autorského o.s.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Základní náležitostí všech rozhodnutí správce daně je mimo jiné poučení o místu, době a formě podání opravných prostředků (§ 102 odst. 1 písm. f zák. č. 280/2009 Sb.).

Proti platebním výměrům na poplatek, resp. zvýšení poplatku lze podat odvolání do 30 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru.
Proti exekučnímu příkazu k vymožení dlužného nedoplatku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 178 odst. 4 zák. č. 280/2009 Sb.)

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno (§ 109 odst. 3 zák. č. 280/2009 Sb.).

Postup vyřízení odvolání stanoví § 113 zákona č. 280/2009 Sb.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může městský úřad zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající vyhlášky č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného, nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 247 a 248 citovaného zákona.

Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Byl-li v posledních 12 měsících před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, prodlužuje se lhůta o 1 rok. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat na ekonomickém odboru Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 011, e-mail: ekonomicky@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Bronislav Luňáček nebo paní Alena Suchánková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
31.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 06.02.2017, 08:40:57