www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Volby 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Odkazy:

 O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Smiřice a do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Smiřice a do Senátu Parlamentu České republiky (1. kolo) se uskuteční

v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb je:

  • ve volebním okrsku č. 1 Kulturní středisko Dvorana, Palackého 124, Smiřice – zasedací místnost v levém přísálí pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:

A. Seligera, Ed. Karla, Gen. Govorova, Komenského, Krátká, Mlýnská, Nám. Míru, Palackého, U Elektrárny, U Stadionu, Zahradní, Zámek.

  • ve volebním okrsku č. 2 Základní škola, Jiráskova 206, Smiřice – třída školy pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulicích:

A. Malé, Brigádnická, Cukrovarská, Fučíkova, Hankova, Hanzova, Hradecká, Husova, Jedličkova, Jiráskova, Kpt. Jaroše, Kršovka, 9. května, K Zahrádkám, Labská, Lidická, Nádražní, Nová, Nývltova, Ohrady, Příční, Sídliště, Spojovací, Spořilov, U Vlečky, Zemanova, Žižkova a dále v číslech popisných, která nemají v adrese ulici uvedenu.

  • ve volebním okrsku č. 3 Rodov 70 – bývalá knihovna pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rodově a na Trotině.

3. Hlasovací lístky jsou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad Smiřice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

6. V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto volby uskuteční ve stejných volebních okrscích, a to v pátek dne 12. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 13. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Volič obdrží volební lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Bc. Luboš Tuzar v. r.
starosta města


Aktualizace článku 13.09.2018, 11:10:53

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2596.pdf   Oznámení o době a místě konání voleb
(Poslední editace 13.09.2018, 11:10:24)

 


 

Rozhodnutí prezidenta republiky

ze dne 23. května 2018

o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

I.

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji volby
do Senátu Parlamentu České republiky

ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80 a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

II.

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

vyhlašuji volby
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech

a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

III.

Na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

vyhlašuji volby
do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

Prezident republiky:
Zeman v. r.

Předseda vlády:
Babiš v. r.


Aktualizace článku 13.09.2018, 11:11:02