www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Volby 2017

AKTUÁLNĚ K VOLBÁM

PŘIHLÁŠKA za člena okrskové volební komise

Zájemci o členství ve volebních okrskových komisích na území města Smiřice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017 mohou doručit přihlášku (viz formulář) na podatelnu Městského úřadu Smiřice, a to nejdéle do 20. září 2017 do 16 hodin.


První zasedání okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se koná ve středu 27. září 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. Účast delegovaných členů je nutná. Přineste s sebou, prosím, občanský průkaz.


Aktualizace článku 18.09.2017, 15:22:56

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2280.doc   Přihláška za člena okrskové volební komise
(Poslední editace 26.07.2017, 09:50:45)

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může již nyní požádat obecní úřad příslušný podle místa svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, a to

  • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam; o vydání voličského průkazu lze požádat do 18. října 2017 do 16:00 hodin.
  • podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017 příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno:
  1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověření podpisu je u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku,
  2. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Podrobné informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz včetně formuláře žádosti o vydání voličského průkazu najdete v přiložených souborech.


Aktualizace článku 18.09.2017, 15:34:51

Soubory vložené ke článku (6)
Otevři soubor *2325.pdf   Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
(Poslední editace 22.09.2017, 11:56:48)
Otevři soubor *2321.doc   Žádost o vydání voličského průkazu
(Poslední editace 18.09.2017, 15:35:50)
Otevři soubor *2322.pdf   Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017
(Poslední editace 18.09.2017, 15:36:25)
Otevři soubor *2323.pdf   Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
(Poslední editace 18.09.2017, 15:36:50)
Otevři soubor *2324.pdf   Informace o počtu a sídle volebních okrsků
(Poslední editace 18.09.2017, 15:37:16)
Otevři soubor *2332.pdf   Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(Poslední editace 22.09.2017, 11:56:35)

 

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo v obdobném zařízení může volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů rovněž uplatnit své aktivní volební právo.

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

Podrobné informace k možnosti hlasovat v nemocnici nebo v obdobném zařízení najdete v přiloženém souboru.


Aktualizace článku 26.07.2017, 09:44:28

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2279.pdf   Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo v obdobném zařízení
(Poslední editace 26.07.2017, 09:45:10)