www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Volby 2018

INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY – 2. kolo

(Výsledky 1. kola – odkaz zde.)

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení již v prvním kole volby prezidenta republiky, bude se podle ustanovení čl. 56 odst. 2 Ústavy ČR a § 56 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, konat kolo druhé.

Hlasování ve druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
 

Právo volit

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta republiky, tj. nejpozději 27. ledna 2018, dosáhne věku 18 let.

Voličské průkazy pro druhé kolo volby prezidenta republiky

Pokud se bude volič v době hlasování druhého kola volby prezidenta republiky nacházet mimo místo svého trvalého pobytu, může hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu patří, za předpokladu, že bude mít voličský průkaz. O voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta (žádost je umístěna níže pod článkem) republiky lze požádat ještě nyní, a to

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; žádost v listinné nebo elektronické podobě musí být doručena nejpozději do 16.00 hodin dne 19. ledna 2018, a to obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče (tj. u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů), nebo zastupitelskému úřadu (u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů). V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Do zahraničí lze voliči na základě jeho žádosti zaslat voličský průkaz i přímo na zastupitelský úřad, kde bude hlasovat. Na konzulárním úřadě vedeném honorárním konzulárním úředníkem nelze hlasovat (viz níže).
  • osobně nejpozději do 16.00 hodin dne 24. ledna 2018, a to u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče (tj. u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů), nebo u zastupitelského úřadu (u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů). V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť příslušný úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.


Hlasovací lístky pro druhé kolo

Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo rodinných, Městský úřad Smiřice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zdroj informací: Ministerstvo vnitra České republiky

 


 

Upozorňujeme občany, že dochází ke změně sídla volebního okrsku č. 1. Místo Kulturního střediska Dvorana se bude tentokrát volit v Městském informačním centru, Palackého 125 (vedle Dvorany, kavárna FIDLA). Tuto změnu si vyžádal termín volby – je plesová sezóna a kulturní středisko bylo již rezervováno. Ostatní volební místnosti zůstávají beze změny, a to okrsek č. 2 v základní škole a okrsek č. 3 v Rodově.


Aktualizace článku 16.01.2018, 09:40:10

Soubory vložené ke článku (2)
Otevři soubor *2402.doc   Žádost o vydání voličského průkazu
(Poslední editace 29.12.2017, 08:07:48)
Otevři soubor *2412.pdf   Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky
(Poslední editace 16.01.2018, 09:31:52)


Aktualizace článku 29.12.2017, 08:06:41

Soubory vložené ke článku (4)
Otevři soubor *2348.pdf   Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky
(Poslední editace 08.11.2017, 10:58:03)
Otevři soubor *2360.pdf   Informace o počtu a sídle volebních okrsků
(Poslední editace 08.11.2017, 11:12:28)
Otevři soubor *2361.pdf   Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
(Poslední editace 08.11.2017, 11:12:54)
Otevři soubor *2374.pdf   Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
(Poslední editace 20.11.2017, 12:43:55)