www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Volby 2017

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může již nyní požádat obecní úřad příslušný podle místa svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, a to

  • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam; o vydání voličského průkazu lze požádat do 18. října 2017 do 16:00 hodin.
  • podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017 příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno:
  1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověření podpisu je u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku,
  2. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Podrobné informace k možnosti hlasovat na voličský průkaz včetně formuláře žádosti o vydání voličského průkazu najdete v přiložených souborech.


Aktualizace článku 18.09.2017, 15:34:51

Soubory vložené ke článku (6)
Otevři soubor *2325.pdf   Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
(Poslední editace 22.09.2017, 11:56:48)
Otevři soubor *2321.doc   Žádost o vydání voličského průkazu
(Poslední editace 18.09.2017, 15:35:50)
Otevři soubor *2322.pdf   Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017
(Poslední editace 18.09.2017, 15:36:25)
Otevři soubor *2323.pdf   Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
(Poslední editace 18.09.2017, 15:36:50)
Otevři soubor *2324.pdf   Informace o počtu a sídle volebních okrsků
(Poslední editace 18.09.2017, 15:37:16)
Otevři soubor *2332.pdf   Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(Poslední editace 22.09.2017, 11:56:35)

 

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo v obdobném zařízení může volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů rovněž uplatnit své aktivní volební právo.

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

Podrobné informace k možnosti hlasovat v nemocnici nebo v obdobném zařízení najdete v přiloženém souboru.


Aktualizace článku 26.07.2017, 09:44:28

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2279.pdf   Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo v obdobném zařízení
(Poslední editace 26.07.2017, 09:45:10)