www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Právní úprava činností
odboru
Personální rozdělení
činností
Životní prostředí
Strategie rozvoje bydlení
Dům s pečovatelskou
službou
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Základní přehled právních předpisů, podle nichž odbor správy majetku a životního prostředí postupuje při své činnosti:

(všechny předpisy zde uvedené rozuměj ve znění pozdějších změn a doplňků)

 
Úsek životního prostředí

 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 334/92 Sb., o zemědělském půdním fondu
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích
 • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Ostatní úseky odboru

 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
 • nař. vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon číslo 13/1997 Sb.

Aktualizace článku 28.05.2013, 08:14:40