www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Personální rozdělení
činností
Právní úprava činností
odboru
Územní plán
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Formuláře odboru výstavby

Veškerá ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je nutné podávat
 
POUZE NA NÍŽE ZVEŘEJNĚNÝCH FORMULÁŘÍCH,

a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).


Prováděcí předpisy, které určují formuláře:

  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (příloha č. 1–15 k této vyhlášce),
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (příloha č. 1–18 k této vyhlášce).


Formuláře dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.:


Aktualizace článku 27.05.2013, 15:30:58

Soubory vložené ke článku (14)
Otevři soubor *2099.doc   Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 13:04:35)
Otevři soubor *2101.doc   Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 13:06:50)
Otevři soubor *2100.doc   Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 13:05:48)
Otevři soubor *2097.doc   Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 13:02:22)
Otevři soubor *2098.doc   Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 13:03:35)
Otevři soubor *2102.doc   Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 13:07:56)
Otevři soubor *2095.doc   Žádost o územní souhlas (příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 12:58:45)
Otevři soubor *2089.doc   Ohlášení stavby (příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 12:40:21)
Otevři soubor *2094.doc   Žádost o stavební povolení (příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 12:57:07)
Otevři soubor *2091.doc   Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 12:53:10)
Otevři soubor *2096.doc   Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 13:00:11)
Otevři soubor *2093.doc   Žádost o povolení předčasného užívání stavby (příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 12:56:08)
Otevři soubor *2092.doc   Oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 12:55:12)
Otevři soubor *2088.doc   Ohlášení odstranění (příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
(Poslední editace 17.01.2017, 12:38:35)

 

Ostatní formuláře:


Aktualizace článku 27.05.2013, 15:30:42

Soubory vložené ke článku (7)
Otevři soubor *65.doc   Prohlášení osoby provádějící stavební dozor
(Poslední editace 16.04.2013, 11:22:16)
Otevři soubor *2103.doc   Žádost o povolení výjimky
(Poslední editace 17.01.2017, 13:25:39)
Otevři soubor *2474.doc   Žádost o vydání souhlasu podle § 15 stavebního zákona
(Poslední editace 20.02.2018, 14:31:15)
Otevři soubor *2105.doc   Žádost o vyhledání dokumentace z archívu odboru výstavby
(Poslední editace 17.01.2017, 13:41:38)
Otevři soubor *2106.doc   Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasport stavby)
(Poslední editace 25.01.2017, 09:06:04)
Otevři soubor *2161.pdf   Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
(Poslední editace 24.01.2017, 13:03:50)
Otevři soubor *2475.pdf   Přílohy ke kolaudačnímu souhlasu
(Poslední editace 20.02.2018, 14:33:22)

 

Fomuláře podle starší právní úpravy (zák. č. 50/1976 Sb., stavební zákon):


Aktualizace článku 27.05.2013, 15:31:14

Soubory vložené ke článku (2)
Otevři soubor *2107.doc   Žádost o změnu stavby před jejím dokončením
(Poslední editace 17.01.2017, 13:46:02)
Otevři soubor *2108.doc   Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
(Poslední editace 17.01.2017, 13:50:05)