www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Personální rozdělení
činností
Právní úprava činností
odboru
Územní plán
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Základní přehled právních předpisů, podle nichž odbor výstavby postupuje při své činnosti:

(všechny předpisy zde uvedené rozuměj ve znění pozdějších změn a doplňků)

 • zák. č. 50/1976 Sb., stavební zákon
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhl. č. 63/2013 Sb.
 • vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a báňské správě
 • zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství
 • zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správní řád
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
 • zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 • zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Aktualizace článku 31.01.2014, 08:04:40