www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Poplatek za psa
Povolení výherního
hracího přístroje
Poplatek ze vstupného
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
POVOLENÍ PROVOZU VÝHERNÍHO HRACÍHO PŘÍSTROJE

4. Základní informace k životní situaci:
K provozování výherních hracích přístrojů (dále "VHP") je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Provozovatelem VHP může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Povolení se vydá, jestliže provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Doručením žádosti o povolení provozování VHP Městskému úřadu ve Smiřicích.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, ekonomický odbor, Palackého 106, I. patro, č. dveří 13 (bývalá obřadní síň), paní Alena Suchánková, tel. 495 809 027, během provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost musí obsahovat:

 • údaje o žadateli o povolení, které se dokládají zakladatelskou smlouvou, statutem společnosti, výpisem z obchodního rejstříku;
 • potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty (toto potvrzení žadatel předkládá i finančnímu úřadu), původ finančních prostředků použitých na složení jistoty je žadatel povinen prokázat;
 • čestné prohlášení provozovatele (žadatele) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast;
 • herní plán obsahující zejména podmínky hry, způsob hry, okolnosti, které určují výhry a jejího zajištění, informace o nejvyšší sázce a výhře na jednu hru a výherním podílu; herní plán dále uvádí údaje o druhu VHP – válcový, obrazovkový, jakým způsobem a jaký druh mincí přijímá, jakým způsobem je zajištěno vyplácení zbytkového vkladu, postup při reklamaci výhry, např. při výpadku sítě atd.;
 • herny (pokud jsou VHP provozovány v hernách);
 • smlouvu o pronájmu nemovitosti, případně jiný doklad ohledně nemovitosti, ve které mají být VHP provozovány a přesná adresa této nemovitosti;
 • počet, druhy, výrobní čísla a přesné názvy VHP, které mají být provozovány;
 • osvědčení (respektive výpis osvědčení) o provozuschopnosti jednotlivých VHP;
 • prohlášení o nabytí VHP a v případě pronájmu opis této smlouvy;
 • stanovení způsobu a podmínek manipulace s VHP, zejména při výběru peněz a prováděných opravách;
 • jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osobám mladším 18 let v místě schváleném pro stálé umístění VHP; v případě herny tato osoba odpovídá za zákaz vstupu do herny osobám mladším 18 let;
 • způsob zajištění odborného servisu (živnostenský list nebo jiný doklad subjektu oprávněného tuto činnost zajišťovat).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky za povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý stroj:

 • poplatek za povolení k provozování výherních hracích přístrojů – 5.000 Kč
 • poplatek za změnu povolení k provozování – 3.000 Kč.

Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů poštovní poukázkou nebo na účet vedený u České spořitelny a.s., pobočka Smiřice, č. účtu 19-1080803309/0800, VS 41311.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Provozovatel VHP je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých VHP a předložit je orgánu, který povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 24
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, § 118a

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Provozovatel může proti rozhodnutí o povolení provozu VHP podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému úřadu v Hradci Králové, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoví § 124 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na ekonomickém odboru Městského úřadu Smiřice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Internetové stránky Ministerstva financí ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Bronislav Luňáček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 06.02.2017, 08:40:42