www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Poplatek za psa
Povolení výherního
hracího přístroje
Poplatek ze vstupného
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ

4. Základní informace k životní situaci:
Poplatková povinnost vzniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v němž vznikl trvalý pobyt nebo sídlo osoby (poplatníka), která je držitelem psa staršího 3 měsíců, na území města Smiřice. V případě držby psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců, a to i započatých.
Při zániku poplatkové povinnosti se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla se poplatek platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Smiřice, Trotiny a Rodova.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
 1. Poplatník je povinen oznámit ekonomickému odboru (správci poplatku), písemně nebo ústně nejpozději do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti a ve stejné lhůtě je povinen oznámit i změny poplatkové povinnosti. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa prvním dnem následujícím po dosažení 3 měsíců stáří psa, započetím držení psa staršího a při změně trvalého pobytu nebo sídla.
 2. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů vyjmenovaní v § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. Držitel, který si vezme psa z útulku pro psy ve Smiřicích, je na základě předloženého potvrzení od provozovatele na 24 měsíců osvobozen od placení poplatků ze psa.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik, zánik případně osvobození od poplatku, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen správci poplatku současně sdělit:
  - jde-li o fyzickou osobu, své jméno a příjmení a adresu trvalého pobytu
  - jde-li o právnickou osobu název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Oznámením vznik poplatkové povinnosti (nebo její změnu) ekonomickému odboru MěÚ Smiřice.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, ekonomický odbor, Palackého 106, I. patro, č. dveří 13 (bývalá obřadní síň), paní Alena Suchánková, tel. 495 809 027, e-mail: suchankova@mestosmirice.cz, během provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Průkaz totožnosti za účelem kontroly trvalého pobytu, případně doklad o přiznání důchodu pro stanovení nižší sazby poplatku nebo průkaz ZTP III. stupně.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Sazby poplatku jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Smiřice č. 3/2015 o místním poplatku ze psů.
Správu poplatků ze psů vykonává ekonomický odbor MěÚ Smiřice. Úhradu lze provést buď osobně na pokladně MěÚ nebo bankovním převodem na účet číslo 19-1080803309/0800, var. symbol 1331xxx (za xxx doplňte číslo popisné vašeho domu).

Sazby poplatků jsou staveny takto:

 1. za prvního psa – 600 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 800 Kč,
 3. poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu – za jednoho psa – 200 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího držitele dle bodu 3) – 300 Kč.

Osoba v rodinném domě platí 40 % částky, tj.

 1. za prvního psa - 240 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa - 320 Kč,
 3. poživatel důchodu - 80 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož (důchodce) - 120 Kč.

Osoba bydlící v Rodově a na Trotině platí 20 % částky, tj.

 1. za prvního psa - 120 Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa - 160 Kč,
 3. poživatel důchodu - 40 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož (důchodce) - 60 Kč.

Splatnost poplatku:
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek (nebo jeho splatná část) počínaje prvním měsícem následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Poplatek je splatný do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
3. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, poměrná část zaplaceného poplatku se na žádost vrátí (pokud jde o částku převyšující 100 Kč).

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa (poplatník), kterým je:

 1. Osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu1), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob2), osoba provozující útulek pro psy ve Smiřicích nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis3).
 2. Od poplatku se dále osvobozuje osoba, která převzala psa z útulku pro psy ve Smiřicích, a to na základě potvrzení provozovatele po dobu 24 měsíců ode dne převzetí.

1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
2) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla a to bez ohledu na skutečnost, zda držitel psa podléhá povinnosti zaplatit poplatek nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož poplatníka.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Není stanovena.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 3/2015 o místním poplatku ze psů - ke stažení ve formátu .pdf ZDE.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 2/2007 o kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpis (zákon číslo 280/2009 Sb., daňový řád).
 3. Dne 01.01.2011 nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, kterou bylo obcím odejmuto oprávnění zcela nebo částečně promíjet místní poplatky nebo příslušenství.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat osobně, telefonicky, příp. e-mailem (ekonomicky@mestosmirice.cz nebo suchankova@mestosmirice.cz) na ekonomickém odboru Městského úřadu Smiřice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Obecné postupy nenalezeny.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Bronislav Luňáček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 06.02.2017, 08:40:24