www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Likvidace komunálního
odpadu
Povolování skácení
stromu, dřevin
Vydání rybářského lístku
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ STROMŮ A DŘEVIN

4. Základní informace k životní situaci:
Kácení stromů a rozsáhlejších porostů křovin nad 40 m² podléhá povolení odboru správy majetku a životního prostředí.

Pokud strom má obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí méně jak 80 cm, nebo se jedná o ovocný strom rostoucí na pozemku v zastavěném území, které je evidovováno v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň, stačí, když majitel stromu skácení ohlásí. 

V případě obvodu 80 a více cm, rozsáhlejších porostů nad 40 m² a neovocných stromů, případně ovocných stromů s obvodem více jak 80 cm mimo uvedený druh pozemku, se podává na odbor správní a ŽP žádost o povolení skácení stromu. Žádost je nutné podat i v případě skácení stromu ve stromořadí a to bez ohledu na velikost obvodu kmene.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník (příp. spoluvlastník) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
MěÚ Smiřice povoluje skácení stromů pouze v k.ú. Smiřice, Rodova a Trotiny.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi na odboru správy majetku a životního prostředí.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
MěÚ Smiřice, 2. patro, odbor správy majetku a životního prostředí, dveře č. 22, paní Barbora Luxová, v průběhu provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost o povolení skácení stromu, list vlastnictví pozemku a katastrální mapu s vyznačením polohy stromu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář "Žádost o povolení kácení dřevin" si můžete z webových stránek města stáhnout ZDE nebo jej obdržíte přímo na odboru správy majetku a životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za povolení skácení se neplatí žádný poplatek, odbor správy majetku a životního prostředí však může stanovit náhradní výsadbu a péči o strom/y. Žadatel o skácení může přenést tuto povinnost na Město Smiřice, které podle základní kalkulace 330 Kč/strom tuto povinnost splní za něj.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta k vydání souhlasu ke kácení dřevin je 30 dní, ve zvlášť složitých případech až 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Před vydáním souhlasu ke kácení je nutné provést místní šetření pro zjištění skutečného stavu stromu a posouzení, zda bude vydáno kladné povolení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004, správní řád.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Rozhodnutí je vydáváno dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel, jako správní rozhodnutí a tudíž se proti němu lze odvolat do 15 dnů od doručení ke Krajskému Královéhradeckého kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.

Pokutu až do výše 100 000 Kč udělí fyzické osobě, která pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les (§ 87 zák. č. 114/1992 a následující).

21. Nejčastější dotazy:
Musí se žádat o skácení i na ovocný strom?
Ano, pokud se nejedná o ovocný strom rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň, nebo pokud strom mimo toto území nedosahuje obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Kdy lze kácet a ořezávat stromy?
Stromy se až na výjimky (havarijní stav) kácejí v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (zpravidla od 1. listopadu do 30. března). Ovocné stromy se prořezávají brzy zjara, peckoviny po sklizni, ořešák v srpnu. Zdravotní a výchovné řezy ostatních stromů lze provádět i v době vegetace, plocha řezných ran by měla být max. do průměru 5 cm. Vyplatí se požádat odbornou firmu o provedení prací. Poškození dřeviny je považováno za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy se mohou kácet stromy mimo oplacené zahrady bez povolení?
Pouze v případě havarijního stavu – např. při ohrožení plynulosti dopravy, zdraví osob, hrozí-li poškození budov, el. vedení. Toto skácení se však musí nejpozději do 15 dnů nahlásit příslušnému orgánu ochrany přírody a doložit, že stromy byly skutečně v havariijním stavu.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Ministerstvo životního prostředí.
Portál veřejné správy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou specifikovány.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Petr Filip

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.10.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
08.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 07.04.2017, 10:41:27