www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Likvidace komunálního
odpadu
Povolování skácení
stromu, dřevin
Vydání rybářského lístku
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

4. Základní informace k životní situaci:
Zákon o odpadech ukládá všem osobám jak fyzickým, tak právnickým, aby odpad likvidovali v souladu s tímto zákonem, fyzické osoby jsou pak dále povinny řídit se vyhláškou obce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem. Zvláštní důraz se klade na separaci odpadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Původce odpadu - tím je každá fyzická osoba, která se zdržuje na území Smiřic, Rodova a Trotiny.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Problematiku likvidace odpadu lze řešit jednoduše tím, že se dostavíte na MěÚ Smiřice. Na odboru správy majetku a ŽP s Vámi bude sepsán formulář "Prohlášení plátce poplatku". Vyberete si interval svozu odpadu a po zaplacení poplatku obdržíte barevnou samolepku na popelnici, která značí interval svozu. Na místě si také můžete zakoupit popelnici o objemu 110 l. Interval svozu lze měnit podle situace v rodině. Změnu četnosti svozu odpadů lze uskutečnit na základě podaného prohlášení kdykoliv během kalendářního roku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Návštěvou odboru správy majetku a životního prostředí.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
MěÚ Smiřice, 2. patro, odbor správy majetku a životního prostředí, dveře č. 22, paní Barbora Luxová, v průběhu provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře "Prohlášení plátce poplatku – registrace" a "Prohlášení plátce poplatku – změna/ukončení" jsou ke stažení ve formátu pdf ZDE nebo jsou k dispozici na odboru správy majetku a životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Ceny za svoz odpadu nejsou stanoveny na osobu, nýbrž na rodinu, a jejich výše je závislá na četnosti svozu. Město Smiřice nabízí 7 druhů intervalů svozu, cena je aktualizována vždy k 1. lednu příslušného roku. Aktuální ceník na tento rok je uveřejněn na webových stránkách města ZDE.

Poplatky za svoz odpadu se platí v hotovosti na pokladně MěÚ (č. dveří 22) do 31. března daného roku. Na požádání lze zaslat i složenku, platbu lze provést i převodem na účet města vedený u České spořitelny a.s., pobočka Jaroměř, č. účtu 19-1080803309/0800, variabilní symbol 1337.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Přihláška ke svozu a vyřízení příslušných náležitostí se řeší průběžně. První vývoz je po uzavření smlouvy možný v nejbližším termínu uvedeném ve svozovém kalendáři.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou definováni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Vyhláška města č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Smiřice.
Vyhláška č. 5/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Znění všech vyhlášek je zveřejněno ZDE.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Založení černé skládky – sankce dle § 47 odst. 1 a 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 

21. Nejčastější dotazy:

Kde je možné získat svozový kalendář?
Svozový kalendář vydává firma zajišťující svoz odpadu ke konci roku. Kalendář si můžete vyzvednout přímo na MěÚ, je distribuován do smiřických trafik a je také uveden na webových stránkách města Smiřice - ke stažení ZDE.

Co dělat, když popelnice nestačí?
Situaci lze řešit buď jednorázově zakoupením igelitového pytle s logem firmy MP Jaroměř (v ceně 50 Kč za kus, k dostání na pokladně MěÚ Smiřice) nebo provést změnu intervalu svozu na odboru správy majetku a ŽP.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Web Ministerstva životního prostředí ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Separace odpadu
Na území města, na Trotině a v Rodově jsou na veřejných prostranstvích rozmístěny kontejnery na separaci směsných plastů (kontejner se žlutým víkem), na sklo (zelené kontejnery nebo zvony), na papír (kontejner s modrým víkem) a na tetrapackové obaly (červené plastové popelnice).

Od září 2013 je v provozu sběrný dvůr v části Zderaz (u železničního přejezdu – za silem). Slouží pro občany města Smiřice, částí Rodov a Trotina, a obce Holohlavy. Veškeré informace o provozu a druhu odebíraného odpadu najdete ZDE.

Likvidace nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad je odebírán na sběrném dvoře vždy v první sobotu v měsíci.

Likvidace rostlinného odpadu
Na základě uzavřené dohody mezi městem Smiřice a společností AGRO CS, a. s. Česká Skalice mají občané možnost bezplatně uložit rostlinný odpad (větve do průměru 8 cm, tráva, listí) v areálu firmy AGRO CS ve Smiřicích. Otevírací dobu firmy naleznete ZDE.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Petr Filip

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
30.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 07.06.2017, 15:35:14