www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Nájem obecních bytů
Užívání veřejného
prostranství
Pronájem nebytových
prostor
Nájem bytu v DPS
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

4. Základní informace k životní situaci:
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství (dále jen „VP“) zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních, reklamních nebo stavebních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek.
Veřejným prostranstvím jsou prostranství vymezená v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky města Smiřice č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen OZV).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá na veřejném prostranství:

  • provádět výkopové práce
  • umístit dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje nebo služeb
  • umístit zařízení sloužící pro poskytováni prodeje nebo služeb
  • umístit stavební zařízení
  • umístit reklamní zařízení
  • umístit a provozovat lunapark, cirkus a jiné obdobné atrakce
  • umístit skládku

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Pokud právnická (dále jen „PO“) nebo fyzická osoba (dále jen „FO“) hodlá VP užívat výše uvedenými způsoby, musí požádat Městský úřad Smiřice, odbor správy majetku a ŽP o povolení k užívání VP. Pokud se jedná o zábor VP jakoukoliv překážkou, jež zasahuje do místní komunikace, je nutné vyřídit si na Městském úřadu Smiřice, odboru správy majetku a ŽP povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Doručit vyplněný formulář "Oznámení užívání veřejného prostranství" podatelnu MěÚ Smiřice nebo přímo na odbor správy majetku a životního prostředí, v průběhu provozní doby úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
MěÚ Smiřice, 2. patro, odbor správy majetku a životního prostředí, č. dveří 25, paní Lenka Ryšavá. Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace se žadatelem projedná Ing. Petr Filip, vedoucí odb. správy majetku a ŽP, 2. patro.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář "Oznámení užívání veřejného prostranství", podnikající FO a PO předloží platný živnostenský list.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář "Oznámení užívání veřejného prostranství" je k dispozici na odboru správy majetku a životního prostředí nebo i podatelně MěÚ Smiřice nebo si jej můžete stáhnout z webu města ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Místní poplatek – jeho výše se liší v závislosti na druhu užívání VP a jeho výše je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Smiřice č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - článek 6 této vyhlášky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Bezodkladně. Ve zvlášť obtížných případech 30–60 dnů: zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Policie ČR.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
V případě nejasností upřesnění žádosti. Uvedení VP do původního stavu, dokončení činnosti na VP do povoleného termínu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Obecně závazná vyhláška Města Smiřice č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
(Vyhláška je ke stažení ZDE.)

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Nespecifikováno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Petr Filip

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 05.04.2017, 15:55:25