www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Ověřování pravosti
podpisů a opisů nebo
kopie listin
Ztráty a nálezy
Hlášení trvalého pobytu
Uzavření manželství
Výdej údajů z evidence
obyvatel
Spáchání, oznámení a
projednání přestupku
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
VÝPIS ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

4. Základní informace k životní situaci:
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel a obsahuje údaje o státních občanech České republiky, cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti a ohlašovny jednotlivých obecních úřadů poskytnou obyvateli staršímu 15 let na základě jeho žádosti písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké (rozsah poskytovaných údajů stanovuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech). Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena,  žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Podáním žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému.

Žádost lze podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo ji lze podat prostřednictvím zpřístupněné datové schránky (podání určené ministerstvu, krajskému úřadu nebo obci s rozšířenou působností).

Žádost lze podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - zde údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání žádosti.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v listinné podobě (neplatí pro Czech POINT); žádost však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, matrika - evidence obyvatel.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, matrika, 1. patro, tel. 495 809 023 - během provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Občan si může požádat o poskytnutí svých osobních údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel na tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému". Formulář obdržíte na ohlašovně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poskytnutí osobních údajů z informačního systému zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném oprávněným subjektům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronickou službu lze využít – viz bod 7 tohoto návodu, ovšem pouze při podání adresovaném ministerstvu, krajskému úřadu nebo obci s rozšířenou působností (§ 8 odst. 4 zákona o evidenci obyvatel).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat na matrice Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Web Ministerstva vnitra ČR
Portál veřejné správy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou specifikovány.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí správního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ladislava Reichová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2009

28. Popis byl naposledy aktualizován:
20.02.2013

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 20.02.2013, 15:02:21