www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Ověřování pravosti
podpisů a opisů nebo
kopie listin
Ztráty a nálezy
Hlášení trvalého pobytu
Uzavření manželství
Výdej údajů z evidence
obyvatel
Spáchání, oznámení a
projednání přestupku
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

4. Základní informace k životní situaci:
Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka.

Manželství

 • nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný;
 • nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena;
 • nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá;
 • nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
 • nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Hodláte-li uzavřít manželství formou občanského sňatku v obřadní síni, zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích nebo na jiném vhodném místě v matričním obvodu MěÚ Smiřice, je nutno navštívit matriku MěÚ ve Smiřicích.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, matrika, 1. patro – během provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li snoubenec občanem přihlášeným k trvalému pobytu v české republice, předkládá matričnímu úřadu tyto doklady:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství,
 • platný doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Je-li snoubenec občanem ČR, který má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem, na jehož území má snoubenec pobyt, vydávány.

Je-li snoubenec cizincem, k dotazníku k uzavření manželství dále předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, předloží také rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží buď přímo na matrice MěÚ Smiřice nebo si jej lze stáhnou z webu města.
Pokud je manželství uzavíráno mimo obřadní místnost a stanovenou dobu, je nutné vyplnit žádost – oba zde zmíněné formuláře si můžete stáhnout ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000,- Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000,- Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč.
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Poplatky se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet před provedením úkonu.

Hodlají-li snoubenci uzavřít sňatek v zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích, musí zaplatit poplatek za pronájem ve výši 3 630,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Termín sňatku je nutno zarezervovat na matrice MěÚ Smiřice s dostatečným předstihem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka. Jeho účast si snoubenci zajišťují na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Uzavřením sňatku dochází ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Do 15 pracovních dní od obdržení oddacího listu je nutno zažádat o nový OP – popis této životní situace je ZDE.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Nelze využít elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách.
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky nelze uplatnit.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat na matrice Městského úřadu Smiřice, tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Web Ministerstva vnitra ČR
Portál veřejné správy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Uzavření manželství – formou církevního sňatku
Uzavření manželství zástupcem
Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině
Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky
Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Registrované partnerství
- tyto návody nejsou na webu města Smiřice zpracovány, lze je najít na Portále veřejné správy ČR.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí správního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ladislava Reichová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován:
31.01.2013

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 31.01.2014, 10:24:11