www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Ověřování pravosti
podpisů a opisů nebo
kopie listin
Ztráty a nálezy
Hlášení trvalého pobytu
Uzavření manželství
Výdej údajů z evidence
obyvatel
Spáchání, oznámení a
projednání přestupku
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

4. Základní informace k životní situaci:
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu v České republice a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k takovému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje v místě nového trvalého pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Ohlášením změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, matrika - evidence obyvatel (pokud se občan hlásí k trvalému pobytu ve Smiřicích a jeho místních částech Rodov a Trotina).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, matrika - evidence obyvatel, během provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  1. vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis)
  2. předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část (roh označený na rub písmenem A); občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
  3. doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Doklad o vlastnickém právu nemusí vlastník nebo oprávněná osoba předkládat, pokud si existenci práva k objektu může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" dostanete při hlášení změny místa trvalého pobytu přímo na matrice (ohlašovně) - není k dispozici v elektronické podobě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku, poplatek je splatný ihned. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Změna trvalého pobytu se provádí na počkání. Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna ve správním řízení o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována. 

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Oprávněná osoba – vlastník nemovitosti, která dává souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 
Občan, který si změnil adresu trvalého bydliště, má povinnost zažádat do 15 pracovních dní o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
U této životní situace nelze využít elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Pokud ohlašovna zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v v základním registru obyvatel nebo v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny (zde MěÚ Smiřice, Palackého 106, PSČ 503 03), v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy:
Je nutné na ohlašovně přihlásit novorozené dítě?
Není. Narozené dítě je automaticky přihlášeno k trvalému pobytu na adresu, kterou má jeho matka, není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce (§ 10 odst. 3 zák. o evidenci obyvatel).

Je možné se přihlásit k trvalému pobytu na ohlašovně?
Není. Na ohlašovně je přihlášen pouze občan, kterému byl zrušen údaj o trvalém pobytu ve správním řízení na základě žádosti podané oprávněnou osobou. Trvalý pobyt na ohlašovně má také občan, který nabyl státní občanství ČR nebo občan, který ukončil pobyt v cizině, a nemůže se přihlásit k pobytu na konkrétní adresu.

22. Další informace:
Občan si může na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu písemně požádat o zavedení údaje o adrese do evidence obyvatel, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Taková adresa je poskytována správním orgánům nebo jiným orgánům veřejné moci pro účely doručování.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Portál veřejné správy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou zpracovány.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí správního odboru Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ladislava Reichová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
18.02.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 18.02.2016, 09:06:19